Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
ТИМ Градба

ТИМ Градба

Skopje, 1000, Macedonia

Anfahrt

Telefonnummer hinzufügen

Link zur Website hinzufügen

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns HristinaVelkovska 174737
ТИМ- ГРАДБА -Скопје, е
Друштво за производство, промет,
посредување и услуги, кое егзистира
од 1999 година.
ТИМ Градба cover
Beschreibung ТИМ- ГРАДБА -Скопје, е
Друштво за производство, промет,
посредување и услуги, кое егзистира
од 1999 година.
Друштвото е специјализирано
за изведба на градежни, градежно-
занатски работи и ентериерно
уредуваwе. Со постојано вложување
во врвна технологија и со стручен
кадар ТИМ ГРАДБА прерасна во
фирма со долгогодишна традиција.
Но вложувањата не застануваат тука,
ТИМ ГРАДБА продолжува со
вложувањата, се со цел кон се
поуспешен бизнис.
1.Зголемување на задоволството
на клиентите
-Деловност и конкурентност со
преиспитување на цените на пазарот;
-Намалување и елиминирање на
поплаки заради каснења на одговор
на понуда или примопредавање на
објект;
-Сервисирање и после гарантен рок;
-Привлекување на нови клиенти.
2.Подобрување на перформансите
на процесите
-Осовременување на техничката
подршка и зачувување на
постоечките ресурси на најдобар
можен начин;
-Имплементација, сертификација и
одржување на QMS според ISO
9001:2008;
-Следење на современите
достигнувања во градежната
технологија (примена на современи
и нови градежни материјали).
3. Подобрување на финансиските
резултати во работењето
-Проширување на бизнисот во
странство и склучување на нови
договори во странство;
-Зголемување на обрт и профит за
20%;
-Идентификација на потребни
ресурси вклучувајки и човечки и
нивна правилна распределба во
бизнис планот;
-Елиминирање на причините кои
предизвикуваат трошоци заради
грешки и растур на материјал,
енергија и време.
4.Унапредување на
компетентноста на вработените и
нивно задоволство
-Подигнување на свеста за квалитет
со сесии за квалитет;
-Континуирано усовршување на
знаењето од областа на градежните
работи преку литература, семинари и
саеми;
-Имплементација на механизам за
наградување спрема ефикасноста и
ефективноста на зададените задачи;
-Распределба на компетентни кадри
на вистинските места;
-Спроведување на обука за заштита
при работа и животна средина
*Во делот на изведувањето на
електрични инсталации и ентериерно
уредување соработува со
реномирани фирми кои поседув
Gegründet HristinaRistovska_174737

Ähnliche Orte in der Nähe