Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Details ansehen…
Bilingvál Trebišov

Bilingvál Trebišov

Trebisov, Slovakia

Anfahrt

Telefonnummer hinzufügen

Link zur Website hinzufügen

Kategorien
Arbeitszeit Informationen hinzufügen
Über uns Oficiálna stránka bilingválneho odboru Gymnázia v Trebišove.
Bilingvál Trebišov cover
Beschreibung Bilingválny 5-ročný odbor
5-ročné bilingválne štúdium (anglické):
• je určené žiakom 8 alebo 9 ročníka ZŠ.

Prijímacie konanie:
Predmetom prijímacej skúšky je overenie špeciálnych schopností a zručností pre štúdium v cudzom jazyku. Skúška prebieha v slovenskom jazyku, vedomosti z anglického jazyka sa neoverujú. Forma prijímacej skúšky je písomná.
Kritéria prijímacieho konania sú zverejnené na webovej stránke školy: www.gymtv.sk

CIEĽ:
Cieľom štúdia je cieľavedomá príprava absolventov na úspešné zvládnutie skúšok v anglickom jazyku na úrovni C1, slovenskom jazyku a v ďalšom cudzom jazyku. Vzdelávanie na bilingválnom štúdiu systematicky rozvíja u študentov zručnosti potrebné k ústnej i písomnej komunikácii nielen v bežnom živote, ale aj v odbornej praxi. Absolventi tohto štúdia získajú zručnosti a vedomosti nadobudnuté z ostatných predmetoch v ďalšom štúdiu na vysokej škole u nás, či v zahraničí a následné lepšie uplatnenie na trhu práce.
V tomto odbore ponúkame možnosť výberu druhého cudzieho jazyka: nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky a španielsky jazyk.
V prvom ročníku bilingválneho štúdia sa študenti intenzívne venujú príprave dosiahnutia úrovne B1 v rozsahu 16 hodín anglického jazyka týždenne. Úspešné zvládnutie tejto úrovne testujeme záverečnou ročníkovou skúškou. Prvý ročník ponúka tieto predmety:

ANGLICKÝ JAZYK (4 hodiny týždenne)
ANGLICKÁ GRAMATIKA (4 hodiny týždenne)
REČOVÉ ZRUČNOSTI (4 hodiny týždenne)
KONVERZÁCIE V ANGLICKOM JAZYKU (4 hodiny týždenne)

Ďalšie predmety ponúkané v prvom ročníku sú: slovenský jazyk, informatika, matematika, druhý cudzí jazyk a telesná výchova.
V druhom až piatom roku štúdia získavajú študenti vedomosti v súlade s učebnými plánmi a osnovami pre jednotlivé ročníky.
V druhom ročníku pribúdajú minimálne dva predmety vyučované v anglickom jazyku – dejepis, umenie a kultúra a v ďalších ročníkoch pripravujeme anglickú, americkú a austrálsku literatúru. V druhom až piatom ročníku je rozsah hodín anglického jazyka 9-13 hodín t
Gegründet 09/03/2012

Ähnliche Orte in der Nähe