We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska

Palárikova 183/16, Dubnica nad Váhom, 01841, Slovakia

Get Directions

+421 910 504 017

Categories
Work hours Add information
About ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska založená v roku 1996 združuje 11 regionálnych združení.

Celkovo členské subjekty ÚNIE hospodária na výmere cca 300 tisíc hektárov lesných pozemkov z celkových 760 tisíc hektárov v súkromnom vlastníctve fyzických a právnickych osôb a vo vlastníctve urbárov, komposesorátov a podobných spoločenstevných útvarov.


ÚRZVNL Slovenska dlhodobo aktívne vyvíja činnosť v legislatívnej oblasti pri zastupovaní súkromných vlastníkov lesov v legislatívnom procese na národnej a európskej úrovni, činnosti pri presadzovaní záujmov súkromných vlastníkov lesov v poradných orgánoch, výboroch, komisiách zriaďovaných ústrednými orgánmi štátnej správy, Národnou radou Slovenskej republiky a inými inštitúciami aj na európskej úrovni, aktivity v oblasti informovania verejnosti o ekosystémových službách, ktoré občianskej spoločnosti súkromné lesy prinášajú zväčša bezplatne, výchovnú a vzdelávaciu činnosti vo vzťahu k svojim členom a v oblasti individuálneho poradenstva ku konkrétnym problémom jednotlivých vlastníkov lesov, ak to odborné znalosti a skúsenosti predstaviteľov regiónov dovoľujú.

ÚRZVNL je členom združenia právnických osôb PEFC Slovensko, ktoré je národným orgánom PEFC v Slovenskej republike a je správcom Slovenského systému certifikácie lesov. PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) je svetovo najväčší systém certifikácie lesov. Prostredníctvom svojich štandardov systém zabezpečuje, aby všetky environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy lesov mohli využívať súčasné i budúce generácie.

PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) je svetovo najväčší systém certifikácie lesov. Prostredníctvom svojich štandardov systém zabezpečuje, aby všetky environmentálne, sociálne a ekonomické prínosy lesov mohli využívať súčasné i budúce generácie.EFC Slovensko predstavuje národný riadiaci orgán PEFC v Slovenskej republike a je správcom Slovenského systému certifikácie l
Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska cover
Mission Účasť v legislatívnom procese pri prijímaní právnych noriem, ktoré sa dotýkajú záujmov vlastníkov lesov na národnej úrovni.

Účasť v poradných orgánoch, výboroch, komisiách na ministerstvách a v Národnej rade Slovenskej republiky a inými inštitúciami aj na európskej úrovni pri presadzovaní záujmov vlastníkov lesov.

Práca s verejnosťou – aktivity v oblasti informovania verejnosti o ekosystémových službách, ktoré občianskej spoločnosti súkromné lesy prinášajú zväčša bezplatne, výchovnú a vzdelávaciu činnosti vo vzťahu k svojim členom.
Description Add information
Founded 1996
  • Palárikova 183/16, Dubnica nad Váhom, 01841, Slovakia
  • Get Directions

Similar places nearby