We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Евангелска Црква Гевгелија - Evangelska Crkva Gevgelija

Евангелска Црква Гевгелија - Evangelska Crkva Gevgelija

Gevgelia, 1480, Macedonia

Get Directions

0038970342705

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Богослужба - недела 10:00
Молитвен состанок - секој ден 19:00 (освен недела)
Евангелска Црква Гевгелија - Evangelska Crkva Gevgelija cover
Mission Проучување на Светото Писмо (Библијата) и христијанството;

Проширување на интересот меѓу граѓаните за Свето Писмо (Библијата) и христијанството, запознавање и популаризирање на неговите содржини во општината и пошироко;

Изготвување на сопствени материјали во пишан и електронски облик со кои се популаризира Светото Писмо (Библијата) и христијанството;

Формирање на читални за христијанска литература;

Набавка и дистрибуција од земјата и странство на материјали во отпечатен или друг облик: книги, брошури, филмови, видео-записи, аудио-записи, дигитални-записи, музика, фотографии, слики и останат материјал со христијанска содржина за своето членство
и за останатите заинтересирани граѓани;

Превод и публикување на странска литература од областа на христијанството;

Остварување на отворена соработка со сите институции и поединци во земјата и странство кои имаа интерес за проучување на Светото писмо (Библијата) и христијанстовото: образовни, научни и истражувачки установи, државни органи и јавни служби, верски организации, средства за масовно информирање и различни невладини организации во Македонија и во странство;

Организирање на предавања, семинари, советувања, трибини , и сл. форми на едукација во просториите на ЕЦ Гевгелија и адекватни места надвор од неa.
Description Недела - Богослужба - 10:00 часот
Понеделник - Состанок на камп Гидеони - 20:00 часот
Среда - Молитвен состанок - 19:00 часот
Петок - Младински состанок - 20:00 часот
Сабота - Час Кралски Извидници - 10:00 часот

Similar places nearby