We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Център за трансфер на технологии

Център за трансфер на технологии

1 James Baucher blvd., Sofia, 1164, Bulgaria

Get Directions

(+359) 2 816 1375

Categories
Work hours Add information
About Цели - сътрудничество и трансфер на технологии между научната общност в СУ и бизнеса
Център за трансфер на технологии cover
Mission Да засили и укрепи сътрудничеството между научно-изследователската общност в Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и индустрията като способства за успешен трансфер на знание и технологии между тях.

The mission of the Technology Transfer Office at Sofia University "St. Kliment Ohridski" is to act as a mediator between the university research departments and industrial enterprises thus supporting the transfer of scientific knowledge and technology, and to encourage the innovation and entrepreneurial spirit of scientists and researchers establishing a proper business climate in the university environment.
Description Центърът за трансфер на технологии (ЦТТ) подпомага подобряването на материалната, кадровата, квалификационната и организационна среда в СУ и се утвърждава като основен фактор за пълноценното оползотворяване на научноизследователския капацитет на университета и засилване на сътрудничеството между научните среди и бизнеса, както и за привличането на студентски предприемачески фирми.

Екипът на ЦТТ е специализиран в подготовката на обучителни модули и провеждането на обучения по:

Проблеми на интелектуалната собственост;
Източници за финансиране;
Анализ на иновативни разработки;
Създаване на нови фирми и бизнес планиране;
Форми на технологичен одит;
Форми на технологичен трансфер;
Оценка на съществуващи научни резултати;
Анализ и оценка на иновативна и технологична готовност;
Комерсиализация на научни резултати /бизнес план, нови фирми/.
Екипът на ЦТТ ежегодно организира Европейски ден на предприемача, съпътстван от ден на МСП в СУ "Св. Климент Охридски", с участието на Столична община, КРИБ, Студентски съвети, БАН, финансиращи и др. институции и инициира създаването на неформална мрежа от съществуващи ЦТТ в страната.

В рамките на своята дейност, ЦТТ извършва и:

Предоставяне на информация и услуги по проблеми на интелектуалната собственост, източници на научно-изследователски разработки, възможности за стипендии и участие в международни прояви, създаване на иновативни фирми и обучение свързано с технологичния трансфер и управление на иновациите;
Организиране на срещи между разработчиците и потребителите на технологии, семинари и конференции, контакти с други центрове за трансфер на технологии в страната и чужбина;
Проучване потребностите на пазара чрез провеждане на технологични одити във фирми- потенциални внедрители на научни резултати.

The activities of the Technology Transfer Office (TTO) cover the following main areas:

Technology transfer of research results through marketing of research results, and organisation of meetings between developers and users of tec
Founded Центърът е създаден през 2007 г., финансиран от програма ФАР 2005; Проект BG2005/017-353, грантова схема: BG 2005/ESC/G/TTO.
Products ЦТТ предлага услуги при:
I. Разработване на нови технологии:
- Търсене източници на финансиране;
- Подпомагане изготвянето на предложения за проекти;
- Подпомагане на управлението на проекти
II. Трансфер на технологии:
- Подпомага намирането на фирми внедрители;
- Анализ на иновативни технологии;
- Технологичен одит;
- Консултации по проблеми на интелектуалната собственост и форми на технологичен трансфер;
- Консултации по създаване на нови фирми;
- Обучение;
- Организиране на срещи и семинари.

Ресурси на ЦТТ


• База данни с информация за иновативни технологични разработки и експерти в СУ
• Интернет страница: http://tto.bg
• Методики и учебни материали относно:
Анализ и оценка на технологични разработки
Технологичен одит на предприятия
Форми на технологичен трансфер
Проблеми на интелектуалната собственост
Източници на финансиране
Създаване на нови фирми и изготвяне на бизнес план
• Контакти с индустрията


TTO provides services for:


Development of new technologies
Identification of funding sources
Support for preparation of project proposals
Project management


Transfer of new technologies:
Support for companies in finding funding sources
Analysis of innovative technologies
Technology Audit
Consultations on issues of intellectual property rights and forms of technology transfer
Consultations on the creation of new businesses
Training
Organization of conferences, seminars, and workshops

Resources of the TTO:


• A database with information on innovative technological developments and experts

• Website: http://tto.bg

• Methodologies and training materials on:

Analysis and evaluation of technological developments
Technology audit of enterprises
Forms of technology transfer
Problems of intellectual property
Sources of funding
Creation of new businesses and business plans

• Contacts with industry

Similar places nearby