We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
חמ"ד יהודה הלוי

חמ"ד יהודה הלוי

הצפירה 29, Jerusalem, Israel

Get Directions

02-5633872

Categories
Work hours Add information
About בית הספר מוביל פדגוגיה איכותית מחנך ללמידה מחוננת של ערכים, הקניית אמונה, אהבת התורה וקיום המצוות מתוך שמחה ודרך חיים.
חמ"ד יהודה הלוי cover
Description בית הספר מפעיל ומחזק את התלמידים ברוח הציונות הדתית לאומית לביסוס מורשת העם והארץ.
בביה"ס קיימת למידה משמעותית המערבת את תפקודי הלומד של המאה 21 מתוך כך נבחר צוות בי"ס בראשות המנהלת ליישום העקרון הפדגוגי – בו כל התלמידים מעורבים ופעילים בלמידה ומתוך כך יפתח כל תלמיד את תחושת המסוגלות האישית וכך יגיע למיצוי אישי , חברתי וסביבתי.
ע"פ עקרון זה אף קיימת בביה"ס תוכנית להעצמת התלמידים ולפיתוח מנהיגות צעירה.
כל זאת מלבד שמירה על תוכנית הלימודים הנדרשת ממשרד החינוך בכל מקצועות הליבה תוך הוספה של מקצועות העשרה בתקשוב, מוסיקה, אומנות וכד'.
בית ספר יהודה הלוי הינו יחודי בפעילות ומעורבות קהילתית עם ובשיתוף והובלה של הורי ביה"ס בתרומה רבה ודאגה לאחר– בפעילות זו תוכלו לראות פרויקטים רבים כגון:הפעלת גמ"ח ע"י תלמידי בית הספר, חונכות, סיוע לבעלי צרכים מיוחדים, קשר רב דורי, קליטת עלייה ועוד….

Similar places nearby