We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
כונס נכסים ישראל - מאגר דירות למכירה

כונס נכסים ישראל - מאגר דירות למכירה

אין, Tel Aviv, Israel

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About 'כונס נכסים ישראל' חושף את המשקיע ללא עלות לנכסים המוצעים על-ידי כונסי נכסים,מינהל הדיור הציבורי ועסקאות נדל"ן אטרקטיביות
כונס נכסים ישראל - מאגר דירות למכירה cover
Mission לחשוף משקיעים רבים להצעות מקרקעין אטרקטיביות
Description כונס נכסים בחינם! ללא עלות. מאגר חינמי לגמרי. כונס נכסים ישראל מפיץ מודעות ובהם נכסים למכירה על-ידי כונס נכסים, נכסים המוצעים למכירה על-ידי רשות לפיתוח (עמידר), מינהל הדיור הציבורי, על-ידי האפוטרופוס הכללי, גופים ציבוריים, בנקים וכיוצ"ב.

רכישת נכס על-ידי גופים רשמיים או שלוחם הינה קלה וברורה. ללא שטיקים וללא טריקים. באופן שקוף ומלא ככל שניתן.

רכישת נכסים בדרכים המוצעים באמצעות הגופים שציינו דלעיל מביאים בחיסכון המתבטא בכך שנותני שירותים (מתווך,עו"ד) אינם "גוזרים קופון" על הקונה. נוסף, מחיר הנכס נקבע למרבה במחיר ובתנאי שמחיר העסקה מאושר ע"י הגוף האמון ובכפוף לכללי המכרז.


אופן מינוי כונס הנכסים מעוגן
בסעיפים 53,54 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז (-1967) מעגנים את אופן מינוי כונס נכסים ואת סמכויותיו וחובותיו של כונס הנכסים.

כונס נכסים בא בנעליו של בעל הרכוש ותפקידו להשיג את מירב התמורה עבור הנכס שבכינוס.

כונס נכסים פועל בשם בית המשפט והמדינה והוא מצווה לפעול רק על פי דרישות הערכאה המשפטית- רשם ההוצאה לפועל או בית המשפט שדן במקרה. על פי החוק, חייב כונס הנכסים לפרסם בעיתונות את נכסיו של החייב, את המודעה מפרסמים לרוב בעיתון יומי, אך ניתן לפרסם גם במקומונים ובלוחות, תחת הכותרת הזמנה להציע הצעות.

החוק קובע כי פרסום מודעות כינוס נכסים חייבות לכלול, בין היתר, את הפרטים הבאים:
*פרטי הנכס
*מקום בו ניתן לראות את הנכס
*תנאים להשתתפות במכרז (לפי הנחיות רשם ההוצאה לפועל)
*מועד סופי להגשת הצעות לרכישת הנכס
*פרטים להתקשרות על מנת לקבל פרטים משלימים שאינם מופיעים במודעה
*גובה ותנאי ערבות בנקאית

על מודעה מכינוס ננכסים חלים כללי ניסוח ופרסום:

כאשר בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל ממנים כונס נכסים, עליו לפעול בהתאם להנחיות שלהם ועל פי החוק עליו לפרסם מודעת כונס נכסים בשני עיתונים יומיים בשפה העברית.

החוק מאפשר לפרסם מודעה אחת בעיתון יומי נפוץ ומודעה אחת במקומון המופיע לפחות אחת לשבוע. עם זאת, בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל יכולים לדרוש פרסום נוסף. האחריות לפרסום מוטלת על כונס הנכסים ועליו להביא את נסח המודעה ואופן הצגתה לאישור בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל

Similar places nearby