We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
מיתווים - המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית

מיתווים - המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית

11 Tuval St. c/o Dr. Eyal Bressler & Co. Ltd., 52522 Ramat Gan, Ramat Gan, Israel

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About המכון הישראלי למדיניות-חוץ אזורית; מכון עצמאי למדיניות, מחקר וחשיבה הפועל לעיצוב מחדש של יחסי ישראל במזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון.
מיתווים - המכון הישראלי למדיניות חוץ אזורית cover
Mission מיתווים פועל לעיצוב מחדש של יחסי ישראל במזרח התיכון, אירופה ואגן הים התיכון. מיתווים שואף לאפשר לישראל התחלה חדשה במשפחת העמים.
Description מיתווים שואף לאפשר לישראל התחלה חדשה במשפחת העמים, ומטרותיו הן:

א. לקדם שינוי פרדיגמה במדיניות-החוץ הישראלית:
1. לגבש ולהציג גישה מקיפה למדיניות-חוץ התומכת בשלום ובשייכות אזורית;
2. להפוך שיקולים דיפלומטיים למרכזיים יותר בתהליכי קבלת החלטות בישראל;
3. לשנות את הנטייה הישראלית להסתגרות ולמגננה אל מול הקהילה הבינלאומית.

ב. לקדם את ההשתלבות האזורית של ישראל:
1. להגביר את הידע וההבנה של סוגיות אזוריות;
2. להגדיר את היחסים הרצויים לישראל עם האזורים הסמוכים לה;
3. לקדם אפשרויות שייכות אזורית לישראל.

ג. לקדם שלום ישראלי-ערבי:
1. לנהל דיאלוג מדיני עם מכוני מדיניות ערבים ומוסלמים;
2. לזהות, לייצר ולממש הזדמנויות לשלום;
3. לספק מומחיות תהליכית ומחקרית לקידום מהלכי שלום.
  • 11 Tuval St. c/o Dr. Eyal Bressler & Co. Ltd., 52522 Ramat Gan, Ramat Gan, Israel
  • Get Directions

Similar places nearby