We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

53 Moo.2 Charunsanitwong Road Bang Kruai, Amphoe Bang Kruai, 11130, Thailand

Get Directions

+66 2 312 1723

Categories
Work hours Add information
About การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย cover
Mission นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง และภารกิจเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของ กฟผ.
Description การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในโลกสังคมออนไลน์ ซึ่งถือเป็นช่องทางสื่อสารที่สะดวก รวดเร็วและกว้างขวาง จึงขอใช้พื้นที่ใน Facebook Fan page นี้เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเอกภาพในการสื่อสารข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับ กฟผ.
Founded May 1, 1969
  • 53 Moo.2 Charunsanitwong Road Bang Kruai, Amphoe Bang Kruai, 11130, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby