We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Chatuchak, Bangkok, 10900, Thailand

Get Directions

029428777

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 16:30 SA closed
TU 08:30 – 16:30 SU closed
WE 08:30 – 16:30
TH 08:30 – 16:30
FR 08:30 – 16:30
About คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ cover
Mission พันธกิจที่ 1 ด้านการเรียนการสอน
พัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ผู้มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรมมีความพร้อมในการครองตนในสังคมพลวัต ด้วยจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย
สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการทำการบริการวิชาการ ปรับปรุงโครงสร้าง สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก

พันธกิจที่ 4 ด้านการทานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยด้วยการ
บูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ

พันธกิจที่ 5 ด้านบริหารจัดการ
ปรับปรุงการบริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสำเร็จของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบรับความ เปลี่ยนแปลงในอนาคต
Description คณะบริหารธุรกิจ เป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

Similar places nearby