We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ชีววิถี กฟผ.

ชีววิถี กฟผ.

ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย, Amphoe Bang Kruai, 11130, Thailand

Get Directions

02-4364646

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About โครงการชีววิถีฯเป็นการดำเนินงานโดย กฟผ. ส่งเสริมให้ชุมชนคิดและทำ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ชีววิถี กฟผ. cover
Mission -อบรมเผยแพร่ให้องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือตอบแทน

-ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่นๆ ผ่านทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี,วิทยาลัยประมง,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ และ วิทยาลัยการอาชีพ โดยมีศูนย์การเรียนรู้อยู่ในวิทยาลัยทั้งหมดมากกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ
Description โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2542 โดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติ และขยายผลความรู้สู่ชุมชนโดยรอบ เขตเขื่อน โรงไฟฟ้า และ พื้นที่ใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ

ต่อมาในปี 2546 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี,วิทยาลัยประมง,วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ และวิทยาลัยการอาชีพ เข้าร่วมมากกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำแนวคิดทางชีววิถีฯจาก กฟผ. ขนายผลไปสู่ชุมชนให้มากที่สุด มุ่งเน้นการลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
Founded การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ในปี 2542
  • ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เลขที่ 53 ม.2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย, Amphoe Bang Kruai, 11130, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby