We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ตลาดสดชุมชนน้ำโมง - องค์กรสวัสดิการประชาชนฯ น้ำโมง

ตลาดสดชุมชนน้ำโมง - องค์กรสวัสดิการประชาชนฯ น้ำโมง

12 ม.1 บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ, Nong Khai, 43110, Thailand

Get Directions

042432640

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 21:00 SA 09:00 – 21:00
TU 09:00 – 21:00 SU 09:00 – 21:00
WE 09:00 – 21:00
TH 09:00 – 21:00
FR 09:00 – 21:00
About ตลาดสดชุมชนน้ำโมง คำขุวัญ
"องค์กรดีเด่น มีมาตรฐาน สร้างคุณภาพชีวิตยั้งยืน"
Mission องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อหาแนวทางร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนของชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง เป็นไปโดยเสมอภาคทั่วถึงกัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน รวมทั้งเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชนโดยส่วนรวมในอำเภอท่าบ่อ
Description กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) มีผลงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา โดยสรุป ดังนี้ การดำเนินงานของ กลุ่มผู้ประกอบการค้าขาย ตลาดสดชุมชนน้ำโมง ใช้รูปแบบบริหารจัดการระบบกลุ่มโดยที่คณะกรรมการบริหาร และสมาชิก โดยที่มีการจัดสวัสดิการครอบคลุม คือ อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขายสินค้าบริโภค อุปโภค อาหาร หลักอนามัย แก่ผู้ประกอบการค้าขาย , ประชุมแสดงความคิดเห็นเพื่อร้องขอความต้องการของแม่ค้าแก่เจ้าของตลาด และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกส่วนรวม , ของขวัญที่ระลึก ในเทศกาลต่างๆ ให้กับสมาชิก และ กรณีที่สมาชิก มีประเพณีท้องถิ่น (งานบุญหมู่บ้านนั้นๆ) ทางกลุ่มสนับสนุนทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์ตามกำลัง

กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) แต่เดิมนั้นจัดทำเพื่อสมาชิกเท่านั้น ไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นเท่าที่ควร ทางสมาชิก/กรรมการกลุ่มในท้องถิ่นจึงเห็นควร เปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่กลุ่มหรือองค์กรของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนสมาชิก ประชาชน และผู้เข้าถึงการจัดสวัสดิการชุมชน ในท้องถิ่นของให้มากยิ่งขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่ม เป็น “องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน)”
Awards "องค์กรดีเด่น มีมาตรฐาน สร้างคุณภาพชีวิตยั้งยืน"
ตลาดสดชุมชนน้ำโมง และองค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ได้รับรางวัล ดังนี้

1. รับพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ"
ประทานรางวัล "องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น" เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2560
2. อาหารสด น่าซื้อ ปี 52-54 ทุกแผงค้า
3. ผัดปลอดสาร ตั้งแต่ต้นทางการผลิต ถึงมือผู้บริโภค ปี 52-54 ทุกแผงค้า
4. อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ปี 52-54
5. ตลาดสดชุมชนน้ำโมง เป็น"ตลาดปลอดบุหรี่"
6. รับรองกลุ่มผู้ประกอบการค้าขายตลาดสดชุมชนน้ำโมง (องค์กรสวัสดิการชุมชน) ปี 54
7. ผ่านคุณภาพอาหารสด และผัด ผลไม้สดของ รพ.สต.น้ำโมง แล้ว ปี 2555
8. ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ตลาดสด น่าซื้อ ระดับ 3 ดาว ปี 2555
9. สถานที่จำหน่ายเนื่อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) จำหน่ายเนื่อสุกร ปี 56, 57
10. จดทะเบียนรับรอง องค์กรสวัสดิการประชาชนชุมชนเมืองท่าบ่อ-น้ำโมง(องค์กรสวัสดิการชุมชน) ปี 59
11. รับมาตรฐาน"อาหารปลอดภัย" ไม่มีสารต้องห้าม 6 ชนิด ปี 2561
Founded 1 กุมภาพันธ์ 2552
Products '''ตลาดสดชุนชนน้ำโมง''' (NAMMONG Community Market) หรือที่เรียกกันว่า ตลาดน้ำโมง เป็นตลาดเอกชนแห่งแรกในตำบลน้ำโมงและเขตสุขาภิบาลอำเภอท่าบ่อในสมัยนั้น และเป็นแห่งที่ 2 ในเขตอำเภอท่าบ่อ รองจากตลาดสดเทศบาลเมืองท่าบ่อ มีสินค้าหลากชนิดให้เลือกสรร แถมได้ของที่ถูกใจในราคาที่ย่อมเยาว์ เริ่มต้นที่ 1 บาท ขึ้นไป สำหรับตลาดมีจำนวนแผงค้าทั้งหมดมากกว่า 50 แผงค้าถาวร และ 15 แผง ชั่วคราว

ตลาดแห่งนี้มีความเป็นมายาวนานกว่า 35 ปี เดิมชื่อ "ตลาดบ้านน้ำโมง" เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ในสมัยสุขาภิบาลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เป็นความคิดริเริ่มของคุณตาจันทร์ และคุณยายหนูจันทร์ พรหมเทศน์ โดยคุณตาจันทร์ พรหมเทศน์ ตำแหน่งขณะนั้นเป็น นักพัฒนาชุมชน สุขาภิบาลท่าบ่อ ที่คิดพัฒนาชมชน โดยเล้งเห็นว่า บ้านน้ำโมง สมัยนั้น ไม่มีตลาด และประกอบกับทางราชการให้เสนอโครงการพัฒนาชุมชนขึ้น จึงได้เสียสละพื้นที่บางส่วนของบ้านตนเองเป็นตลาด นัดตั้งแต่นั้นมา

จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2537 มีตลาดพื้นที่ใกล้เคียงเกิดขึ้น จึงได้งดเว้นไปถึง 15 ปี ต่อมาบรรดาแม่ค้าและพ่อค้าได้รับความเดียดร้อนจึงขอกลับมาขายที่เดิมอีกครั้งหนึ่งในปี 2552 และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ตลาดสดชุนชนน้ำโมง” ให้สอดคล้องกับเทศบาลเมือง ที่มีชุมชนเมือง แทนหมู่บ้าน และได้จดทะเบียนครั้งแรกกับเทศบาลเมืองท่าบ่อ เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
== '''โซนขายสินค้า''' ==
แบ่งเป็น 8 โซน ได้แก่
* 1. โซนแผงเช่าฯ อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ของทะเล เป็นต้น
* 2. โซนแผงเช่าฯ อาหารปรุงรส เช่น กับข้าวปรุงสุก สัมตำไก้ย่าง ลูกชิ้นทอด/ปิ้ง อาหารจานเดียว ข้าวจี้ เป็นต้น
* 3. โซนแผงเช่าฯ ผัดสดและผลไม้
* 4. โซนแผงเช่าฯ สินค้าอุปโภค ของแห้ง ขนมถุง เช่น ถุงพลาติก ปลาหมึกแห้ง เป็นต้น
* 5. โซนแผงเช่าฯ เครื่องนุ่งหุ่ม และ กิ๊บซ็อป
* 6. โซนแผงเช่าฯ ปลาสด
* 7. โซนแผงลอย ชั่วคราว
* 8. โซนลานโปรโมชั่น สำหรับจัดแสดงสินค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
  • 12 ม.1 บ้านน้ำโมง ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ, Nong Khai, 43110, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby