We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
วัดบ้านขุน

วัดบ้านขุน

129 ม.3 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่, Hot, 50240, Thailand

Get Directions

0871885628

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 07:00 – 17:00 SA 07:00 – 17:00
TU 07:00 – 17:00 SU 07:00 – 17:00
WE 07:00 – 17:00
TH 07:00 – 17:00
FR 07:00 – 17:00
About วัดบ้านขุน โรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ แหล่งผลิตศาสนทายาทแห่งขุนเขา
วัดบ้านขุน cover
Mission สร้างคนให้เป็นคนดี สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ดำเนินนโยบายทางด้านการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม พร้อมกับงานทางด้านเผยแผ่บนที่ราบสูง
Description ทำงานด้านการศึกษาและเผยแผ่ บนที่ราบสูง ของจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน และเปิดเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 5 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา จำนวนมากถึง 360 รูป ได้รับเป็นวัดถูกต้องตามมติมหาเถระสมาคม ปัจจุบัน พระครูสังวรสิทธิโชติ รองเจ้าคณะอำเภอฮอด ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส
Awards เสาเสมาธรรมจักร, วัดพัฒนาดีเด่น, โรงเรียนปริยัติธรรมในฝัน, วัดปลดเหล้า
Founded ศรัทธาสาธุชนหมู่บ้านขุน
  • 129 ม.3 ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่, Hot, 50240, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby