We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ดอนเมือง, Ban Don Muang (1), 10210, Thailand

Get Directions

+66 2 565 5277

Categories
Work hours Add information
About วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง cover
Description ปี พ.ศ. 2483 กระทรวงศึกษาธิการได้เช่าที่ดินบริเวณวังของเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร บนเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน โดยจัดสร้างเป็นโรงเรียนอาชีพแห่งแรกคือ “โรงเรียนช่างเย็บหนัง” และ “โรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณ” ต่อมาโรงเรียนช่างเย็บหนัง ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นจึงเหลือเพียงโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณเพียงแห่งเดียวต่อมาเกิดสงครามมหาเอเซียบูรพา จึงย้ายโรงเรียนช่างโลหะรูปพรรณไปอยู่ที่อำเภอสัมพันธ์วงศ์ โดยใช้ชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างโลหะเอี่ยมละออ”. ปีพ.ศ.2489 สงครามมหาเอเชียบูรพาสงบลงโรงเรียนช่างโลหะเอี่ยมละออได้ย้ายกลับมายังวังเพชรบูรณ์อินทราชัย ที่เดิมและเปิดสอนในระดับปวช. พร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนการช่างอินทราชัย ตามสร้อยพระนามของเจ้าของวังซึ่งประทานให้ ตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา. โรงเรียนได้เปิดทำการสอนวิชาชีพแนวต่าง ๆ ดังนี้

แผนกเตรียมการช่าง
แผนกช่างทำร่ม
แผนกช่างเย็บหนัง
แผนกช่างไม้
แผนกเครื่องเขียน
แผนกช่างปลูกสร้าง

กรมอาชีวศึกษาได้ขยายโรงเรียนอาชีวศึกษาออกไปอีกหลายโรงเรียนเพราะไม่ต้องการให้ แผนกช่างอยู่ด้วยกันหลาย ๆ สาขา ซึ่งจะสร้างปัญหา และความยุ่งยากในการบริหารการศึกษา กรมอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศยุบแผนกช่างต่าง ๆ ของโรงเรียนการช่างอินทราชัย ให้เหลือเพียงช่างสาขาเดียว คือให้โรงเรียนรับเฉพาะประโยคอาชีวศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (อาชีวศึกษาชั้นสูง) แผนกช่างก่อสร้างเพียงแผนกเดียวเท่านั้น.
ปีพ.ศ.2519 กรมอาชีวศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนเปิดทำการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) แผนกสถาปัตยกรรมขึ้น รับนักศึกษาแผนกนี้เพียง 60 คน (รุ่นแรก).
ปีพ.ศ.2521 กรมอาชีวศึกษาได้รวมโรงเรียนในสังกัดเข้าวิทยาลัยเขตต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนเหมือนกันและต่างกัน พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อวิทยาเขต กันใหม่หมด โรงเรียนการช่างอินทราชัย ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ต้องเป็นไปตามนโยบาย คือมีชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ วิทยาลัยเขต 3 อินทราชัย” ต่อมาในปีเดียวกัน กรมอาชีวศึกษาก็ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “วิทยาลัยอินทราชัย”.
กรมอาชีวศึกษาโดยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์ที่จะขยายโรงเรียนวิทยาลัยออกไปอยู่ตามชานเมือง ทั้งนี้เพื่อลดความแออัด จึงได้มีโครงการข
Founded 1 มกราคม 2522
  • ดอนเมือง, Ban Don Muang (1), 10210, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby