We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อำเภอบางกรวย

ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อำเภอบางกรวย

ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน, Amphoe Bang Kruai, 11130, Thailand

Get Directions

024475601

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อำเภอบางกรวย cover
Mission ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนได้ค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีในชุมชนของตนเอง แล้วรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน รวมทั้งนำไปลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากนั้นส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งโดยการบูรณาการทุนชุมชนและความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในระดับอำเภอเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
Description เป็นศูนย์ปฎิบัติการ ส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากระดับอำเภอ(Operation Center) เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้บริการผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP โดยการบูรณาการทุนชุมชน และความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในระดับอำเภอ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน
  • ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชน, Amphoe Bang Kruai, 11130, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby