We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา

อาคารกองการศึกษาเทศบาลตำบลเทพา ถ.เทพา-ปากน้ำ อ.เทพา จ.สงขลา, Amphoe Thepha, 90150, Thailand

Get Directions

074-376483

Categories
Work hours Add information
About ป้องกันภัยเชิงรุก บรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย ฟื้นฟูและกู้ภัย คือหัวใจกรม ปภ.
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สาขาเทพา cover
Mission กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบท วางมาตร การสงเสริมสนับสนุน การปองกันบรรเทาและฟนฟูจากสาธารณภัยโดยการกําหนดนโยบายดาน ความปลอดภัย สรางระบบปองกันเตือนภัย ฟนฟูหลังเกิดภัย และการติดตามประเมินผลเพื่อใหหลักประกันในดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
Description กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นองค์กรหลักของประเทศในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีมาตรฐานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย
  • อาคารกองการศึกษาเทศบาลตำบลเทพา ถ.เทพา-ปากน้ำ อ.เทพา จ.สงขลา, Amphoe Thepha, 90150, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby