We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

90 Sathon-Chiangkhan Rd. Tumbon Kudpong, Muang Loei, 42000, Thailand

Get Directions

0-4281-2657

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 16:30 SA closed
TU 08:30 – 16:30 SU closed
WE 08:30 – 16:30
TH 08:30 – 16:30
FR 08:30 – 16:30
About สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย cover
Mission สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย มีบทบาท ภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลสู่การปฏิบัติผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ อย่าง เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานด้านการเพิ่มศักยภาพและกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและเท่าเทียม ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิด จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกระดับการศึกษาของประชาชนตามโครงการพัฒนาการประเมินเทียบระดับ การศึกษาและเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่ม โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มิคุณภาพโดยการผลิต พัฒนา และเผยแพร่ลื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา การจัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยในแหล่งเรียนรู้ และอีกหลากหลายโครงการ/กิจกรรม ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยปรากฏผลการดำเนินงานตามเป้าหมายผลผลิต/ ผลลัพธ์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกลไก การศึกษาตลอดชีวิต ในรูปแบบของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้โครงการ/กิจกรรม ที่หลากหลาย
Description กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๖ โดยใช้อาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย หลังเดิมเป็นสำนักงาน (ปัจจุบันใช้เป็นสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษาเลย เขต ๑) ต่อมาได้ย้ายมาใช้อาคารคุรุสัมมนาคาร ถนนสถล-เชียงคาน โดยมีเนื้อที่ ๓ ไร่ ๒ งาน เป็นที่ตั้ง ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อ ก่อสร้างอาคาร เป็นตึก ๓ ชั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๘ ได้รับมอบอาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย จากคุณเจริญ สิงหเสนีย์ และคุณจวงจันทร์ สิงหเสนีย์ พร้อมด้วยพี่น้องตระกูลสิงหเสนีย์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระยาประเสริฐ สุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนีย์) ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เมื่อ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย เป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ตลอดมามีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม ปัจจุบันมีบทบาทหลักในการ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับประชาชน
  • 90 Sathon-Chiangkhan Rd. Tumbon Kudpong, Muang Loei, 42000, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby