We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
แว่นเจริญ ออฟติคเซ็นเตอร์

แว่นเจริญ ออฟติคเซ็นเตอร์

39/35 โพธิ์แก้ว, Bangkok, 10240, Thailand

Get Directions

0841182929

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการให้บริการตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่
แว่นเจริญ ออฟติคเซ็นเตอร์ cover
Description ศูนย์สายตา แว่นเจริญ ออฟติคเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในด้านการให้บริการตรวจสุขภาพ
สายตาเคลื่อนที่ ซึ่งมีทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นและประสบการณ์
เกือบ 25ปี โดย ศูนย์สายตา แว่นเจริญ ออฟติคเซ็นเตอร์ จะมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน รวมทั้งมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสถาบันต่างๆเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการบริการและเพิ่มทักษะความรู้ให้กับ
บุคลากรของเรา
Awards HOYA Academy complete
ESSILOR Academy complete
Founded คุณวันดี ปรานมงคล
Products HOYA , ESSILOR , OST , RODENSTOCK , CRYSTAL
  • 39/35 โพธิ์แก้ว, Bangkok, 10240, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby