We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร SM Tower ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท, Bangkok, 10400, Thailand

Get Directions

02-278-8200

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 17:00 SA closed
TU 08:00 – 17:00 SU closed
WE 08:00 – 17:00
TH 08:00 – 17:00
FR 08:00 – 17:00
About พัฒนาคน สร้างนวัตกรรม เพื่ออุตสาหกรรมไทย
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. cover
Mission แนวทางหลักในการดำเนินการ
1.การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัย พร้อมกับนักวิจัยระดับปริญญาโทเป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นผู้ช่วยวิจัย ทุนละประมาณ 300,000 บาท เพื่อเป็นค่าหน่วยกิต ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัย พร้อมกับนักวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นผู้ช่วยวิจัย ทุนละประมาณ 1,700,000 บาท เพื่อเป็นค่าหน่วยกิต ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา และค่าเดินทางต่างประเทศสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาต่างประเทศ ในกรณีที่นักศึกษาไปทำวิจัยในต่างประเทศช่วงระยะเวลาหนึ่ง
3.การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม เป็นการให้ทุนสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมหรือเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยมีประเด็นปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม ทุนละประมาณ 5 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนวิจัยและค่าตอบแทนนักวิจัย โดยภาคอุตสาห กรรมจะมีส่วนร่วมสนับสนุนทุนด้วย
4. การสนับสนุนการสร้างเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยใน ภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนนักวิจัยในต่างประเทศ
เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนนักวิจัยในต่างประเทศเกิดความร่วมมือในลักษณะเครือข่าย
Description โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. เป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการดำเนินการแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่
1.การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาโท
2.การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก
3.การให้ทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมหรือแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
4. การสนับสนุนเครือข่ายนักวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถานบันอุดมศึกษาและนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนนักวิจัยในภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศ
Founded สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.
Products 1. ทุนปริญญาโท
2. ทุนปริญญาเอก
3. ทุนวิจัยสำหรับภาคอุตสาหกรรม
4. ทุนวิจัยในการสร้างเครือข่ายนักวิจัย
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาคาร SM Tower ชั้น 15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท, Bangkok, 10400, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby