We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Tha Pho, Muang Phitsanulok, 65000, Thailand

Get Directions

055966866

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 16:00 SA 08:30 – 17:00
TU 08:30 – 16:00 SU 08:30 – 17:00
WE 08:30 – 16:00
TH 08:30 – 16:00
FR 08:30 – 16:00
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร cover
Description โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มเปิดให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2543 โดยได้เปิดให้บริการทางทันตกรรม และเป็นแหล่งฝึกให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง โดยมีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรมและมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสอน การฝึกปฏิบัติงานของนิสิต และการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาจารย์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ควบคู่กับการพัฒนางานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ โดยสนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย โดยเลือกปัญหาของชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่การออกศึกษาทันตกรรมชุมชน และพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ โดยการสนับสนุนให้นิสิตชั้นปีที่ 5 และ 6 เรียนรู้การวิจัย สามารถเขียนโครงการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานทางทันตกรรมเพื่อรับใช้สังคมต่อไป