We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
โรงเรียนบรรจงรัตน์

โรงเรียนบรรจงรัตน์

77 ซอยเอกทศ ถนนนารายณ์มหาราช, Muang Lopburi, 15000, Thailand

Get Directions

036411678

Categories
Work hours Add information
About https://www.banjongrat.ac.th Twitter follow @banjongratlb
โรงเรียนบรรจงรัตน์ cover
Description โรงเรียนบรรจงรัตน์ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ สถานศึกษาเอกชน ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
Awards ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ในปี 2527 เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในเขตการศึกษา 6
ได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา 6 ให้เป็นโรงเรียนเอกชนดีเด่นในอุดมคติตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสถานศึกษาต้นแบบ จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดจากกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนได้รับป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นแห่งแรกของจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงอาหารมาตรฐาน “ดีมาก” และประกาศนียบัตร “อาหารสะอาดรสชาติอร่อย” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารสุข ปี 2545
โรงเรียนได้รับมอบป้ายห้องเรียนสีเขียวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2547
โรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดลพบุรี ปี 2547
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมระดับทองของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2547-2550
โรงเรียนได้รับเกียรติแห่งความมั่นเพื่ออนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิตด้วยไวพจน์ แห่งจิตสำนึกของเยาวชนงานสวนพฤกษศาสตร์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2548
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ ระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมทันตศึกษา ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2548
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศ การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาดีเด่นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปี 2548
โรงเรียนได้รับป้าย “ส้วมสะอาดได้มาตรฐาน” และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ “สุดยอดส้วมแห่งปี” ระดับเขต ประจำปี 2549 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ปี 2549
โรงเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโรงเรียนรักการอ่านของเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 1 ปี 2549
โรงเรียนได้รับโล่ชนะเลิศระดับภาค การจัดกิจกรรมในโครงการรักษาศีลและปฏิบัติธรรม ปี 2549
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศระดับจังหวัด การจัดกิจกรรมดีเด่นในการป้องกัน โรคไข้เลือดออกและกำจัดลูกน้ำยุงลาย จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2549-2550
โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรห้องสมุดย
Founded 18 พฤษภาคม 2507
  • 77 ซอยเอกทศ ถนนนารายณ์มหาราช, Muang Lopburi, 15000, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby