We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
โรงเรียนสตรียะลา

โรงเรียนสตรียะลา

เลขที่ 25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง, Muang Yala, 95000, Thailand

Get Directions

0933410116

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 17:00 SA closed
TU 08:00 – 17:00 SU closed
WE 08:00 – 17:00
TH 08:00 – 17:00
FR 08:00 – 17:00
About ยินดีต้อนรับสู่ โรงเรียนสตรียะลา นตฺถิ ปัญญา สมา อาภา แสงใดเสมอด้วยปัญญา ไม่มี http://www.sy.ac.th
โรงเรียนสตรียะลา cover
Mission 1. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนหลักธรรมมาภิบาล น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

2. พัฒนาสมรรถนะของครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

3. พัฒนา หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป็นคนดี เก่ง มีความสุข

4. จัดสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

5. เครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา มีส่วนร่วม ในการพัฒนาการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล

6. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความสนใจ เน้นความคิด มีจิตสาธารณะ

7. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
Description ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-7321-2965

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา โดยสังเขป
โรงเรียนสตรียะลา ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2469 ในสมัย
พระสมานไมตรีราษฎร์ ( ปั้น สุขุม ) ได้ขอความร่วมมือขุนขจรโจรแสยง นายอำเภอเมืองยะลาจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านสะเตง เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 8 คน
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2477 มีนักเรียน 75 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ม.1 – ม.3 หลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประชาบาล
พ.ศ. 2478 ได้รวมกับโรงเรียนชายชื่อ โรงเรียนณรงค์ฤทธิ์ยะลาราษฎร์
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ทางราชการให้นักเรียนหญิงแยกออกมาตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดยะลา ใช้ห้องแถวพระรัฐกิจวิจารณ์ ( สวัสดิ์ ณ นคร ) ถนนรัฐคำนึงเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน สอนถึงชั้น ม.3 มีนักเรียน 57 คน มีนายทองเติม นิลโมจน์เป็นครูใหญ่
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2486 ย้ายสถานที่ไปตั้งที่โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดยะลา บริเวณบ้านสะเตง (สำนักงานชลประทาน จังหวัดยะลา) ปัจจุบัน
พ.ศ. 2489 ย้ายมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนการช่างชาย (วิทยาลัยเทคนิคยะลาปัจจุบัน )
พ.ศ. 2494 ย้ายมาใช้อาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลยะลา ( บริเวณวิทยาลัยเทคนิคยะลาในปัจจุบัน )
พ.ศ. 2498 ย้ายมาตั้งที่โรงเรียนสตรียะลาปัจจุบัน ณ บ้านเลขที่ 25 ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2501 – 2504 เข้าโครงการ คพศ. ครูใหญ่คือ นางจงกล อุบลสิงห์ ( ทองศรีสุข ) ได้ไปดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อกลับมาพัฒนาการศึกษาด้านการเรียนการสอนในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คหกรรม ธุรกิจ โสติทัศนศึกษา
พ.ศ. 2509 เข้าโครงการ คมช. ( โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในชนบท)
พ.ศ. 2520 เข้าโครงการ คมภ. ( โครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 2 ) เปิดสอนแบบสหศึกษา
พ.ศ. 2525 เป็นหน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียนประเภทบุคคลภายนอก เรียนด้วยตนเอง
พ.ศ. 2532 กรมสามัญศึกษาใช้ส่วนหนึ่งของโรงเรียนเป็นที่ตั้งของสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2540 เข้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

พ.ศ. 2542 เข้าโครงการโรงเรียนสีขาวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2543 เข้
Awards พ.ศ.2549 - 2550 และ 2552 ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

พ.ศ. 2551 ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่
Founded 17 เมษายน พ.ศ. 2469
  • เลขที่ 25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง, Muang Yala, 95000, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby