We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Akademia Pedagogiki Specjalnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej

ul. Szczęśliwicka 40, Ochota, 02-353, Poland

Get Directions

225893600

Categories
Work hours Add information
About Najstarsza uczelnia o profilu pedagogicznym w Polsce!
Akademia Pedagogiki Specjalnej cover
Mission FUNDACJA
NA RZECZ MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ


Od 1992 roku działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami. Cele Fundacji realizujemy poprzez projekty edukacyjno-społeczne. W zarządzie Fundacji oraz Radzie Nadzorczej działają społecznie pracownicy naukowi APS, a studenci tej uczelni są wolontariuszami i współpracownikami Fundacji. Dołącz do nas!
Szczegółowe informacje na temat działalności Fundacji, znajdziesz na stronie:

www.grzegorzewska.pl
Description Akademia Pedagogiki Specjalnej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce.
Z inicjatywy i staraniem Marii Grzegorzewskiej w 1922 r. ówczesne Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podjęło decyzję o połączeniu Państwowego Seminarium Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Fonetycznego im. Jana Siestrzyńskiego, powołując Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS). Dyrektorem PIPS została Maria Grzegorzewska, sprawującą tę funkcje do śmierci w roku 1967.
Podstawowym zadaniem Instytutu było kształcenie czynnych nauczycieli, przygotowujące ich do zajmowania się dziećmi niepełnosprawnymi, a także kształcenie specjalistów do pracy w szkołach specjalnych dla dzieci głuchych, niewidomych, upośledzonych umysłowo i „moralnie zaniedbanych”. Zarazem jednostka była zobowiązana do rozwijana badań podejmujących problematykę pedagogiki specjalnej.
W latach 1922–1939 Instytut ukończyło (na studiach stacjonarnych i eksternistycznych) 688 osób. Zajęcia dla studentów PIPS prowadziły – poza samą Marią Grzegorzewską – m.in. tak wybitne osobistości polskiej pedagogiki jak Józefa Joteyko, Janusz Korczak, Janina Doroszewska, Halina Jankowska, Natalia Han-Ilgiewicz. W okresie II wojny światowej działalność ta została przerwana, większość wykładowców i pracowników zginęła, a budynek został zniszczony.
Dzięki wysiłkom Marii Grzegorzewskiej PIPS wznowił działalność już 15 maja 1945 r. Ponowna organizacja pracy napotykała jednak liczne przeszkody tak materialne, jak i kadrowe (brak wykładowców). W marcu 1950 r. Instytut został przekształcony w Państwowe Studium Pedagogiki Specjalnej, a jego działalność z polecenia ówczesnych władz oświatowych została ograniczona do zadań dydaktycznych. W 1950 r. wprowadzono nowy kierunek studiów, przygotowujący nauczycieli do pracy z dziećmi kalekimi i przewlekle chorymi oraz uruchomiono studia zaoczne i podyplomowe.
Sytuacja Instytutu uległa poprawie na skutek politycznej „odwilży” w drugiej połowie lat 50. W
Founded 1922
Products Kierunek : PEDAGOGIKA SPECJALNA
studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA ZDOLNOŚCI I INFORMATYKA (specjalność nauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚĆ:PEDAGOGIKA NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE /Oligofrenopedagogika/ (specjalność nauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ: SURDOPEDAGOGIKA (pedagogika osób z zaburzonym słuchem) (specjalność nauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA (pedagogika osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo) (specjalność nauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ: TYFLOPEDAGOGIKA (pedagogika osób niewidomych i niedowidzących) (specjalność nauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA (specjalność nauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne
studia drugiego stopnia niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ: TERAPIA PEDAGOGICZNA (specjalność nauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia pierwszego stopnia niestacjonarne (specjalność dodatkowa do specjalności głównej nauczycielskiej)

SPECJALNOŚĆ: LOGOPEDIA (specjalności nienauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia pierwszego stopnia niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (specjalności nauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚĆ:TERAPIA ZAJĘCIOWA (specjalność nienauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne

SPECJALNOŚĆ: ANDRAGOGIKA SPECJALNA I DORADZTWO ZAWODOWE (specjalność nauczycielska)
studia pierwszego stopnia stacjonarne
studia pierwszego stopnia niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ: REHABILITACJA ZAWODOWA ( specjalność nienauczycielska)
studia drugiego stopnia niestacjo

Similar places nearby