We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
B.T.Ad. - เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

B.T.Ad. - เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

88 ซอยสุขุมวิท 73 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา, Bangkok, 10260, Thailand

Get Directions

023112339

Categories
Work hours Add information
About วิทยาลัยอาชีวศึกษาย่านพระโขนง ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี
B.T.Ad. - เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ cover
Mission 1. ผลิตผู้เรียนให้มีความรู้ ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานอาชีวศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล
2. เสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณอันพึ่งประสงค์ และคุณลักษณะ 12 ประการ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างวินัย และนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพ
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีจิตอาสา เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
Description ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
เลขที่ 88 สุขุมวิท 73 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10260

มีเนื้อที่ 6 ไร่ 90 ตารางวา

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ณ อาคารเลขที่ 88 สุขุมวิท 73 ได้ก่อกำเนิดสถาบันอาชีวศึกษาขึ้น ชื่อว่า "กรุงเทพธุรกิจพณิชยการ" โดย ท่านอาจารย์อุดม แสงหิรัญ และ ท่านอาจารย์พิศมัย แสงหิรัญ มีความมุ่งมั่นที่จะให้การศึกษาและการฝึกอบรมเยาวชนของชาติ ให้มีความรู้ และความสามารถในแขนงอาชีวศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานนำไปประกอบอาชีพ และ ค้นคว้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมได้ดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เปิดสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช. แผนกบัญชี การขาย เปิดเรียนภาคเช้า ปีแรก เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น มีนักเรียนรุ่นแรก 175 คน โดยมีครูประจำ 10 ท่าน และ ครูพิเศษ 5 ท่าน
Awards "ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พ.ศ.2551"

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทโรงเรียนอาชีวศึกษาโครงการ "รณรงค์การมีวินัยการจราจร"

รางวัลชนะเลิศ
ประเภทอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาระดับจังหวัด "โครงการเสมารวมใจ ต้านภัยยาบ้า" ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2538

ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2542-2546

ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากสถานศึกษา
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พ.ศ. 2548

รางวัลเกียรติคุณ
"บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาส" จัดหาทุน มอบให้แกเด็กกำพร้าบ้าน ปากเกร็ด คนชราบ้านบางแค เด็กกำพร้าวัดสระแก้ว ติดต่อกันทุกปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้เข้าเฝ้ารับโล่เกียรติคุณ
Founded 05/24/1979
  • 88 ซอยสุขุมวิท 73 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา, Bangkok, 10260, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby