We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya

Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya

Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya, Persiaran Apec, Cyberjaya, 63000, Malaysia

Get Directions

0383188944

Categories
Work hours Add information
About For online inquiries Contact +603 8318 8944, Fax No +603 8319 6997 or email bbp-cyberjaya.bomba@1govuc.gov.my
Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya cover
Mission "Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia komited
untuk memberi perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan yang profesional
bagi menyelamatkan nyawa, harta benda dan alam sekitar
dengan menggunakan sumber secara berkesan dan teknologi terkini."

"Malaysia Fire and Rescue Department is committed
to provide fire and rescue services are professional
to save lives, property and the environment
by using resources effectively, and the latest technology. "
Description Terletak di satu kawasan yang dahulunya sebahagian daripada ladang getah dengan keluasan 7 Ekar, Balai Bomba Dan Penyelamat Cyberjaya telah mula dibina pada awal tahun 2002 dan siap sepenuhnya pada penghujung tahun 2003. Kini tersergam indah sebuah Balai Bomba dan Penyelamat yang menelan belanja pembinaannya termasuk peralatan lebih kurang RM 30 juta. Terletak di Persiaran Apec iaitu laluan keluar masuk utama, ianya telah menjadi satu Mercu Tanda di Cyberjaya.

Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya memulakan operasi pada 3 November 2004 dengan kekuatan anggota seramai 11 orang termasuk seorang penyelia dengan dibekalkan satu jentera Rapid Fire Resque Tender (RFRT) serta sebuah Van Utiliti. Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya ini dibina atas tujuan untuk melindungi bangunan dan pejabat kepunyaan pelabur-pelabur asing di Cyberjaya dan kawasan sekeliling daripada insiden yang melibatkan nyawa dan harta benda seperti kebakaran atau lain-lain khidmat kemanusian.

Located in an area that was once part of the rubber plantations with an area of 7 acres, Cyberjaya Fire and Rescue Station was first built in early 2002 and was completed in late 2003. Now dwell a Fire and Rescue Station at the cost of construction equipment in more than RM 30 million. Located on the promenade of Apec main gateway that it has become a Landmark in Cyberjaya.

Cyberjaya Fire and Rescue began operations on 3 November 2004 with staff strength of 11 people, including a supervisor with an engine supplied Resque Rapid Fire Tender (RFRT) and a utility van. Cyberjaya Fire and Rescue Station was built on purpose to protect buildings and offices belonging to foreign investors in Cyberjaya and the surrounding area of the incident involving the life and property such as fire or other humanitarian services.
Founded Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Products JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT, MALAYSIA (JBPM) mempunyai objektif untuk memberi khidmat pencegahan dan pemadaman kebakaran, menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan memadam kebakaran serta menyediakan khidmat kemanusiaan yang cekap dan berkesan. Dari segi kualiti Jabatan bertekad untuk lebih cemerlang melalui inovasi dan kualiti M.S ISO 9001-2008.
Untuk memenuhi objektif tersebut antara fungsi-fungsi yang dijalankan oleh jabatan mengikut peruntukkan dibawah seksyen 5(1) & (2) di dalam akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341) seperti berikut :
Memadam, menentang, mencegah dan mengawal kebakaran.
Melindungi nyawa dan harta sekiranya berlaku kebakaran.
Menentukan adanya jalan keluar kebakaran, penyelengaraan dan pengawalseliaan yang sempurna.
Menjalankan penyiasatan tentang sebab, punca dan hal kebakaran.
Melaksanakan khidmat kemanusiaan termasuk perlindungan nyawa dan harta semasa berlakunya apa-apa bencana.
JBPM boleh selain daripada tugas-tugasnya dibawah subseksyen (1), melaksanakan apa-apa tugas lain yang dipertanggungjawabkan kepadanya oleh undang-undang atau sebaliknya yang diadakan oleh menteri untuk dilaksanakan.

OBJEKTIF KUALITI JBPM

Dari segi kualiti jabatan bertekad untuk cemerlang melalui inovasi dan kualiti MS ISO 9001-2008.

FIRE AND RESCUE DEPARTMENT, MALAYSIA (JBPM) has the objective to provide fire prevention and suppression, to enforce laws related to safety and fire fighting as well as providing humanitarian services are efficient and effective. In terms of the quality of the Department is committed to excellence through innovation and quality MS ISO 9001-2008.
To meet the objectives of the functions carried out by the department in accordance with the provisions under section 5 (1) & (2) of the Fire Services Act 1988 (Act 341) as follows:
Delete, oppose, prevent and control fires.
Protect life and property in case of fire.
Determine the presence of a fire exit, maintenance and regulation.
Carry out an investigatio
  • Balai Bomba dan Penyelamat Cyberjaya, Persiaran Apec, Cyberjaya, 63000, Malaysia
  • Get Directions

Similar places nearby