We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Eufondy

Eufondy

Štefánikova 2, 811 05 Bratislava, Bratislava, 811 05, Slovakia

Get Directions

20925967

Categories
Work hours Add information
About Odbor informovanosti a publicty- Úrad vlády SR
Eufondy cover
Mission Poskytovanie informácií verejnosti a čerpaní štrukturálnych fondov komplexne zabezpečuje Odbor informovanosti a a publicity Úradu vlády SR.
Description Poskytovanie informácií verejnosti a čerpaní štrukturálnych fondov komplexne zabezpečuje Odbor informovanosti a a publicity Úradu vlády SR.

Predpokladom úspešnej realizácie politiky súdržnosti Európskej únie (ďalej len „EÚ) je poskytovanie kvalitných informácií o možnosti využitia finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF). Len správne a včas podané informácie môžu prispieť k ich maximálnemu a efektívnemu využitiu. Dôraz na riadne uplatňovanie informačných a komunikačných opatrení vychádza z princípu, že občania majú právo vedieť, ako sa investujú finančné zdroje EÚ. Zodpovednosť za zabezpečenie oznamovania príslušných informácií smerom k verejnosti nesú nie len členské štáty, resp. Riadiace orgány (ďalej len „RO“) a samotní prijímatelia, ale aj inštitúcie EÚ a jej poradné orgány.
Včasná a korektná informovanosť a komunikácia prispievajú k transparentnej implementácii regionálnej a kohéznej politiky EÚ. Správne nastavený systém informovania podporuje modernizáciu a stratégiu rastu európskej ekonomiky a v dôsledku toho sa podieľa na šírení myšlienky trvalo udržateľného a solidárneho rozvoja členských štátov EÚ. Predpokladom úspešnej realizácie politiky hospodárskej a sociálnej súdržnosti v Slovenskej republike (ďalej len „SR“) je poskytovanie kvalitných informácií o možnostiach využitia finančných prostriedkov z EŠIF pričom cieľom je tiež zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek pre informovanie a komunikáciu v súlade s relevantnými kľúčovými dokumentmi na úrovni EÚ aj SR.
Subjekty zapojené do realizácie Operačného programu Technická pomoc (ďalej len „OP TP“) sú povinné zabezpečiť informovanie a komunikáciu v súlade s relevantnou národnou a európskou legislatívou vo vzťahu k širokej verejnosti a prijímateľom s cieľom kvalitnejšej, efektívnejšej a transparentnejšej implementácie pomoci z EŠIF a zdôraznenia príspevku EÚ a jej kohéznej politiky na podporu ekonomického rastu, zamestnanosti a odstraňovania regionálnych rozdie
Founded 10/08/2006
  • Štefánikova 2, 811 05 Bratislava, Bratislava, 811 05, Slovakia
  • Get Directions

Similar places nearby