We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Dažādības veicināšana

Dažādības veicināšana

Aspazijas bulvāris 24, Riga, LV-1050, Latvia

Get Directions

+37167078187

Categories
Work hours Add information
About Projekta mērķis ir veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos.
Dažādības veicināšana cover
Mission Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.
Description Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros tiek īstenots projekts "Dažādības veicināšana" (9.1.4.4./16/I/001).

Projektu īsteno:
Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Nodrošinājuma valsts aģentūru.

Projekta mērķis:
Veicināt sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto personu nodarbinātību un sociālekonomisko iekļaušanos, vienlaikus sekmējot sabiedrības informētību un vispārējo izpratni par diskriminācijas novēršanu un iekļaujošu sabiedrību.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

1. Diskriminācijas novēršanas un sociālās iekļaušanas pakalpojumu īstenošana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļautajiem iedzīvotājiem, tai skaitā:
- mērķa grupas profilēšana;
- motivācijas paaugstināšana un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana;
- vidusposma izvērtējuma veikšana.

2. Izmēģinājumprojekta "Dzimuma aspekta integrēšana budžeta veidošanas procesā" (gender budgeting) īstenošana un attiecīgu ieteikumu sniegšana;

3. Diskriminācijas novēršanas pasākumu īstenošana darba devējiem un to darbiniekiem, tai skaitā:
- izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem;
- atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides veicināšanai un dažādības vadībai.

4. Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu;
Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

5. Sabiedrības izpratnes un informētības pasākumu īstenošana par sociālās iekļaušanas veicināšanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem.

Similar places nearby