We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
24
APR

Åpent møte i Røros om sannhetskommisjonens mandat

18:00
20:00
Sámediggi - Sametinget
Event organized by Sámediggi - Sametinget

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Stoerredigkie lea nænnoestamme saetniesvoetekommisjovnem tseegkedh mij edtja daaroedehtemepolitihkem jïh dam ovreaktam goerehtidh mah leah dorjeme saemiej jïh kveeni vööste Nöörjesne. Daelie maahtah raeriejgujmie båetedh Saetniesvoetekommisjovnen mandaatese. Saemiedigkie ræhpas tjåanghkojde böörede juktie Saetniesvoetekommisjovnem ektiedidh saemien siebriedahkesne.

Gåessie/tïjje/gusnie: Dæjstan voerhtjen 24. b., 18.00-20.00, Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge, Röörose

Lohkh vielie:
https://www.saemiedigkie.no/Saernievaaarhkoe/Raerieh-Saetniesvoete-jih-maaahtadimmiekommisjovnen-mandaatese
______________________________________________________

Stortinget har vedtatt å etablere en sannhetskommisjon som skal undersøke fornorskningspolitikken og den uretten som er begått mot samene og kvenene i Norge. Nå kan du komme med innspill til Sannhetskommisjonens mandat. Sametinget inviterer til åpne møter for å forankre Sannhetskommisjonen i det samiske samfunnet.

Tid og sted: Tirsdag 24. april, kl. 18.00-20.00, Aajege Samisk språk- og kompetansesenter, Røros

Les mer:
https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Innspill-til-Sannhets-og-forsoningskommisjonens-mandat