We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
16
MAY

คอร์สอบรมสำหรับคนทำงาน เน้นปฏิบัติ : การประมินผล KPI & PMS

01:00
04:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

หลักสูตรฝึกอบรม ที่เน้นสอนให้เข้าใจจากกรณีศึกษา ฝึกทำทีละขั้นๆ จนเข้าใจกระบวนการ KPI&PMS ทั้งระบบ

เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพด้วย KPI & PMS

KPI (Key Performance Indicator) & PMS (Performance Management System)

กลุ่มเป้าหมาย : HR Manager , ผู้จัดการ , เจ้าของกิจการ

เรียนแล้วได้อะไร

1. เข้าใจหัวใจสำคัญของวิธีการประเมินผลงานบุคลากรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงานและองค์กร
2.เข้าใจวิธีการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน การติดตามความก้าวหน้า การคำนวณคะแนน การวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผู้บริหาร
3.เข้าใจวิธีการวิเคราะห์สมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนาผลการทำงาน

วิทยากร : ดร.ปิยะวัฒน์ จารุธนรัตน์กุล

ค่าลงทะเบียน พร้อมอาหารว่าง / อาหารกลางวัน / ประกาศนียบัตร

ราคาพิเศษ # สมัครและโอนค่าสมัคร ก่อน 30 เม.ย.61 ท่านละ 7,500 บาท
ราคาปกติ # สมัครและโอน หลัง 30 เม.ย.61 ท่านละ 8,500 บาท

กำหนดการและหัวข้อการฝึกอบรม

วันที่ 16 พ.ค.61

09.00 – 10.30 หลักคิดสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
• ทรัพยากรบุคคลคืออะไร ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
• การบริหารคนจากมุมมองสมการบริหารทุนมนุษย์
• พื้นฐานการพิจารณา เพื่อวัดและประเมินผลงานของบุคลากร
• ปัญหาในการประเมินผลงานและความพยายามแก้ไขในอดีต
• ความเหมาะสมในการใช้ระบบโควต้า เพื่อกำหนดเกรดผลการปฏิบัติงาน
10.30 – 12.00 ตัวชี้วัดผลงาน KPI และระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน (PMS)
• มุมมองการประเมินผลงานแบบวงจรการจัดการคุณภาพ PDCA
• หัวใจสำคัญและตัวอย่าง การกำหนดเป้าหมายองค์กรและบุคลากร ทั้งด้านปริมาณ (KPI) และคุณภาพของบุคลากร (Competency)
• หัวใจสำคัญและตัวอย่าง การติดตามความก้าวหน้าของผลงานบุคลากรและองค์กร
• หัวใจสำคัญและตัวอย่าง การพัฒนาผลงานบุคลากร ด้วยการสอนงาน การเป็นพี่เลี้ยงและการโค้ชชิ่งให้คำปรึกษาแนะนำ
• หัวใจสำคัญและตัวอย่าง การให้รางวัลตอบแทนผลการปฏิบัติ ทั้งด้านค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในอาชีพ

13.00-14.30 Workshop การกำหนดเป้าหมายองค์กร
• วิธีการเชื่อมโยงการบริหารบุคลากรกับผลประกอบการองค์กร ด้วย BSC
• วิธีการกำหนดนโยบายองค์กร จาก Customer Value Proposition
• วิธีการกำหนดนโยบายองค์กร จาก Customer Complaint
• วิธีการกำหนดนโยบายองค์กร จาก Executive Vision
• วิธีการกำหนดเป้าหมายองค์กร และการมอบหมายให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ
1445 – 1630 Workshop การกำหนดเป้าหมาย KPI บุคลากร
• วิธีการกำหนดผลสำเร็จของตำแหน่งงาน โดยมุมมอง Value Chain
• วิธีการกำหนดผลสำเร็จของทีมงาน โดย Process Mapping
• วิธีการกำหนดน้ำหนักของ KPI ที่เน้น Process / Output / Outcome

วันที่ 17 พ.ค.61

08.30 – 10.00 วิธีคิดคำนวณคะแนน KPI และนำผลไปตัดเกรด
• รู้จัก วิธีคำนวณคะแนน 4 ประเภท และการเลือกใช้ที่เหมาะสม
* ฝึกปฏิบัติ การกำหนดคะแนน วิธีคำนวณคะแนน ของแต่ละ KPI
• วิธีสรุปผลคะแนน KPI เพื่อนำไปใช้ในการขึ้นเงินเดือน จ่ายโบนัส ปรับตำแหน่ง
• วิธีการกำหนดสัดส่วนคะแนน KPI ของบุคคลกับคะแนนผลการดำเนินงานขององค์กร สำหรับพนักงานระดับต่างๆ ควรเหมือนกัน ต่างกัน อย่างไร

10.15 – 12.00 สถิติพื้นฐาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอผลงาน KPI
• ตัวอย่างและวิธีการสร้างตารางเพื่อเก็บ Data สำคัญๆ ของแต่ละ KPI
• รู้จักและเข้าใจ สถิติประเภทบรรยายลักษณะข้อมูล (ใช้ Ms.Excel)
• รู้จักและเข้าใจ สถิติประเภทอธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูล (ใช้ Ms.Excel)
• การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร
• การสร้างกราฟ Excel ประเภทต่างๆ เพื่อนำเสนอผลงาน (Dashboard)

13.00- 15.00 การวิเคราะห์ Competency เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาผลงาน
• ความหมายที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency)
• วิธีการวิเคราะห์ Technical Skill ด้วย Process analysis
• วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำ ด้วย Leadership Modelling
• วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะร่วมของสายอาชีพ (Core Career Attribute)
• วิธีการสร้างมาตรวัด เพื่อติดตามประเมินสมรรถนะ
• วิธีการประเมินคุณลักษะด้านพฤติกรรมโดยบุคคลรอบข้าง (360 Degree)
15.00 – 16.00 หัวใจแห่งความสำเร็จและสิ่งที่ควรระวังในการใช้ระบบ KPI
• หัวใจสำคัญเรื่องที่มาของ KPI
• หัวใจสำคัญเรื่องการเก็บข้อมูล
• หัวใจสำคัญเรื่องการสนับสนุนของผู้บริหาร
• หัวใจสำคัญเรื่องความเข้าใจและทัศนคติของพนักงานในองค์กร

# กรณีสนใจ จัดอบรมภายในองค์กร กรุณาติดต่อคุณยุพาภรณ์ โทร 086 4809346 Email : yupaporn@thaihrm.com