We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
20
JAN

Konkurs na maskotkę Przedszkola Artedoo

16:00
18:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Wszystkich przedszkolaków Artedoo i ich rodziców zapraszamy do udziału w konkursie na projekt maskotki Artedoo

Regulamin konkursu
na projekt maskotki Przedszkola Artedoo
§ 1.
Organizatorem Konkursu na projekt maskotki Przedszkola Artedoo, zwanego dalej Konkursem, jest Niepubliczne Przedszkole Artedoo, zwana dalej Organizatorem.
§ 2.
1. Celem i zadaniem Konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu maskotki dla celów promocyjnych Organizatora.
2. Autor projektu może zasugerować nazwę maskotki. Nazwa nie jest przedmiotem Konkursu i Organizator nie jest nią związany.
§ 3.
1. Konkurs ma charakter zamknięty i mogą w nim uczestniczyć uczniowie przedszkola.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
1) akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w niniejszym Regulaminie,
2) dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymaganiami, o których mowa
w niniejszym Regulaminie,
§ 4.
1. Konkurs trwa od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 20 stycznia 2018 r.
2. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić jeden projekt maskotki.
3. Prace konkursowe powinny być wykonane w formie płaskiej, na papierze A4, dowolną techniką plastyczną.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie w sekretariacie przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia 2018 r. niepodpisanej pracy oraz dołączonej zaklejonej koperty, w której znajdą się imię i nazwisko dziecka.
5. Niespełnienie przez Uczestnika Konkursu warunków zawartych w niniejszym regulaminie powoduje odrzucenie pracy konkursowej przez Organizatora.
§ 5.
1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury w terminie do 29 stycznia 2018 r.
2. Jury przy ocenie stosować będzie jako kryterium wartość artystyczną zgłoszonych prac konkursowych, samodzielność wykonania oraz związek projektu z przedmiotem działalności oraz kolorystyką Organizatora.
§ 6.
1. Przyznana zostanie jedna nagroda główna: nagrody rzeczowe oraz maskotka, wykonana wg. zwycięskiego projektu.
2. Decyzja Jury w tym zakresie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 7.
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 29 stycznia 2018 r. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na fun page’u przedszkola na Portalu Facebook.,
2. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o Zwycięzcy Konkursu.
§ 8.
1. Z chwilą złożenia projektu do sekretariatu przedszkola wyłoniony drogą Konkursu projekt maskotki staje się własnością Organizatora, który może go w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
2. Z tą samą chwilą Zwycięzca nagrody głównej przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej pracy konkursowej w zakresie utrwalania
i zwielokrotniania techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz w formie modelu i/lub realizacji projektu, wprowadzania do pamięci komputera, najmu i użyczenia, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania i prezentowania publicznie, w tym w Internecie, oraz prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich.
§ 9.
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.