We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
04
APR

Bangkok Layers: Contemporary Art Exhibition

18:00
20:00

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

(Scroll down for the English version)

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
บางกอกหลอกชั้น
Bangkok Layers
Contemporary Art Exhibition

ระหว่างวันที่ 4 – 22 เมษายน 2561
ณ ห้องสตูดิโอ 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ ประเทศไทย

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย
ผู้อำนวยการโครงการ และภัณฑารักษ์: jiandyin (จิระเดช และ พรพิไล มีมาลัย)
ผู้ช่วยภัณฑารักษ์: สุพิชญา ขุนชำนิ
ผู้จัดการโครงการ: เพ็ญวดี นพเกตุ มานนท์

ริเริ่มโครงการและภัณฑารักษ์โครงการ Topography of Mirror Cities: Sandy Hsiu-chih Lo
ดำเนินโครงการ Topography of Mirror Cities: Hyacinth Culture
ดำเนินโครงการ บางกอกหลอกชั้น: บ้านนอก ความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม

ผู้สนับสนุนหลัก: National Culture and Arts Foundation กระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
ผู้สนับสนุนห้องจัดแสดง: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ผู้สนับสนุนอุปกรณ์: Sony Thailand, TKS chemical (Thailand) Co., Ltd., Epson Thailand
สื่อความร่วมมือ: Fine Art Magazine, Art4D

พิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมประกอบนิทรรศการ
แสดงสดพิธีเปิดนิทรรศการ: อาจารย์ จินตนา กล้ายประยงค์
กิจกรรมเสวนาปิดนิทรรศการ: Sandy Hsiu-chih Lo, jiandyin (จิระเดช และ พรพิไล มีมาลัย)

===========================

บางกอกหลอกชั้น: สารจากภัณฑารักษ์
อาจต้องใช้กระจกเงาบานไม่ถ้วน เพื่อจะสะท้อนภูมิเมืองของกรุงเทพมหานครฯเพียงภาพเดียว แม้กระจกเงาจะมีความสามารถในการสะท้อนภาพได้ชัด แต่ก็เป็นวัสดุที่เปราะบางเกินกว่าขนาดของมันที่ต้องมีความใหญ่โตมโหฬารมากพอ จึงจะสะท้อนภาพมหานครอย่างกรุงเทพฯในฐานะองค์ประธานได้ในคราวเดียว ด้วยเหตุที่บริบททางประวัติศาสตร์ สังคม-วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองของเมืองอย่างกรุงเทพมหานครฯ มีรายละเอียดของเนื้อหาขนาดมหึมา ยากต่อการศึกษาทำความเข้าใจด้วยระบบวิธีวิทยาของศาสตร์ความรู้แขนงใดแขนงหนึ่งโดยเฉพาะ ยังผลให้ผู้สนใจศึกษาจำเป็นต้องอาศัยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูล และโดยการทำให้พื้นที่ศึกษากลายเป็นชายขอบ เพื่อให้ความสงสัยใคร่รู้ของบุคคลไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกรอบความรู้เดิม และทำให้ข้อกังขาเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ด้วยเหตุที่ภาพสะท้อนจากกระจกเงาซึ่งปรากฏแก่เราก็มิใช่ตัวความจริงของสิ่งที่ถูกสะท้อนเสียทีเดียว ดังนั้นสนามทางสหวิทยาการศิลป์จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจในประเด็นศึกษา กรณีศึกษาภาพสะท้อนกรุงเทพมหานครฯ โดยมีหน้าที่กระตุ้นให้เกิดจินตนาการและเปิดพื้นที่โต้แย้งอย่างสร้างสรรค์

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย: บางกอกหลอกชั้น
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Topography of Mirror Cities บริหารและดำเนินโครงการฯโดย Sandy Hsiu-chih Lo ภัณฑารักษ์กลาง (Chief Curator) ได้รับทุนสนับสนุนจาก National Culture and Arts Foundation กระทรวงวัฒนธรรม รัฐบาลไต้หวัน โดยเธอได้เชื้อเชิญภัณฑารักษ์จาก 6 ประเทศร่วมนำเสนอภาพสะท้อนของสถานที่ในแต่ละเมืองสำคัญ ให้กลายเป็นพื้นที่ของการศึกษา ผ่านสนามทางสหวิทยาการศิลป์และรูปแบบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภัณฑารักษ์ทั้ง 6 ท่านได้แก่

1. Ade Darmawan ประเทศอินโดนีเชีย นำเสนอโครงการ Mass Rapid Mobility ที่กรุงจาการ์ตา
2. Jiandyin (จิระเดชและพรพิไล มีมาลัย) ประเทศไทย นำเสนอโครงการ บางกอกหลอกชั้น (Bangkok Layers) ที่กรุงเทพฯ
3. Lian Heng Yoeh ประเทศมาเลเชีย นำเสนอโครงการ History-Community-Identity ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์
4. Mahbubur Rahman ประเทศบังกลาเทศ นำเสนอโครงการ City of the Book ที่กรุงธากา
5. Manray Hsu สาธารณรัฐไต้หวัน นำเสนอโครงการ Herbal Urbanism ที่กรุงไทเป
6. Vuth Lyno, Pen Sereypagna ประเทศกัมพูชา นำเสนอโครงการ Geo-body ที่กรุงพนมเปญ

โครงการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย บางกอกหลอกชั้น (Bangkok Layers: Contemporary Art Exhibition) เชิญศิลปินและผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา อาทิ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ นักโบราณคดี นักดาราศาสตร์ นักนิรุกติศาสตร์การออกแบบ นักออกแบบกราฟิกสถาปัตย์ เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแสดงออกถึงพลวัตรในภาพสะท้อนของเมืองหลวง ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้นำเสนอรูปแบบแนวคิดของผลงานศิลปะหลากหลายสื่อ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

1.ผลงาน Something like a thing: Something like every time โดย อนุพงศ์ เจริญมิตร
2.ผลงาน Bio-dictionary โดย หงจัง ลิน (PhD)
3.โครงการศิลปะความร่วมมือ บางกอก1688- โดยศิลปินและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ประกอบด้วย
3.1 ผลงาน ผู้ว่าการเมืองบางกอก โดย วราวุธ ศรีโสภาค
3.2 ผลงาน ศูนย์กาล โดย นารีมัส เจะและ (PhD)
3.3 ผลงาน ประวัติศาสตร์หมายความ... โดย เซบาสเตียง ทายัค (PhD)
3.4 ผลงาน กรุงเทพก็ม้า-อ๋า โดย พชร ไชยเรืองกิตติ
3.5 ผลงาน กบฏมักกะสัน โดย สุพจน์ คุณานุคุณ
3.6 ผลงาน ตะกอนบท โดย จิราวรรณ เกียรติโพธา
3.7 ผลงาน ภูมิ-จินตนา โดย อวิกา สมัครสมาน
3.8 ผลงาน บางกอก/กรุงเทพฯ โดย ราชันย์ กล่อมเกลี้ยง
3.9 ผลงาน หยั่ง โดย แก่นสาร รัตนสมฤกษ์
3.10 ผลงาน บางกอก-ปราการฝั่งตะวันออก โดย สาวิตรี เปรมกมล

****************

Bangkok Layers
Contemporary Art Exhibition

Exhibition Period: 04 – 22 April 2018
Venue: Studio 4, Bangkok Art and Culture Centre, Bangkok, Thailand

Contemporary Art Exhibition
Project directors and curators: jiandyin (Jiradej and Pornpilai Meemalai)
Assistant curator: Suphitchaya Khunchamni
Project manager: Penwadee Nophaket Manont

Project initiator and Chief curator of Topography of Mirror Cities: Sandy Hsiu-chih Lo
Organizer of Topography of Mirror Cities: Hyacinth Culture
Organizer of Bangkok Layers: Baan Noorg Collaborative Arts and Culture
Official support: National Culture and Arts Foundation, Ministry of Culture, Taiwan
Venue support: Bangkok Art and Culture Centre
Equipment sponsors: Sony Thailand, TKS chemical (Thailand) Co., Ltd., Epson Thailand
Media Partners: Fine Art Magazine, Art4D

Opening/Closing program
Opening Live Performance: Chintana Klaiprayong
Closing Forum: Sandy Hsiu-chih Lo, jiandyin (Jiradej and Pornpilai Meemalai)

========================

Bangkok Layers: Curators note
It might take countless mirrors to reflect merely one topographical image of Bangkok. Although a mirror is capable to reflect clearly, it is a fragile material. Therefore, the mirror has to be enormous enough to entirely reflect Bangkok as the subject. Bangkok holds its myriad historical, sociocultural, economic, political, and governmental contexts which are too difficult to be understood within a specific science methodology. This has made anyone with an interest in the learning require imaginations and creativity to deliberate and analyze the information. It also leads to a task of making the places of the case study to be marginal so that people’s curiosity is protected from being contradictory to the original knowledge. The reflections of the mirrors appear before our eyes are not the truth in its entirety. It is necessary and essential for the interdisciplinary art sphere that the reflections of Bangkok case study should be made envisioned in order to invoke people's imaginings and creatively provide spaces of discussion accordingly.

Bangkok Layers: Contemporary Art Exhibition
This Bangkok Layers art exhibition is part of the Topography of Mirror Cities project, conducted by Sandy Hsiu-chih Lo as chief curator, and is funded by the National Culture and Arts Foundation, Taiwan. The project chief curator has invited curators from 6 countries to mirror the “Place” of each capital city to be a study platform of interdisciplinary art and contemporary art exhibition. The 6 curators consist of:
1. Lian Heng Yoeh, Malaysia, project title: History-Community-Identity, Kuala Lumpur
2. Vuth Lyno, Pen Sereypagna, Cambodia, project title: Geo-body, Phnom Penh
3. Ade Darmawan, Indonesia, project title: Mass Rapid Mobility, Jakarta
4. Jiandyin (Jiradej and Pornpilai Meemalai), Thailand, project title: Bangkok Layers, Bangkok
5. Mahbubur Rahman, Bangladesh, project title: City of the Book, Dhaka
6. Manray Hsu, Taiwan, project title: Herbal Urbanism, Taipei.

The Bangkok Layers: contemporary art exhibition to be installed at the Bangkok Art and Cultural Center, between 4th - 22nd April 2018, organized by Baan Noorg Collaborative Arts and Culture, curated by Jiandyin (Jiradej and Pornpilai Meemalai) has invited artists and experts from various fields, such as art historian, archaeologist, astronomer, etymology designer, and 3D architecture graphic designer to participate in the artistic production to signify the dynamic reflections of the capital city of Thailand. Artists and experts will expose their concepts through multimedia works that can be divided into 3 categories:

1.Something Like a Thing: Something Like Every Time by Anupong Charoenmitr
2.Bio-dictionary by Hongjohn Lin (PhD.)
3.Bangkok 1688- by artists/experts from various fields include:
3.1 Forbin’s Bangkok Governor by Warawut Srisopark
3.2 Time Zero by Nareemas Chehlaeh (PhD)
3.3 A Meaning of Histories… by Sebastian Tayac (PhD)
3.4 Krungthep k̆ m̂ā-x̌ā by Pachara Chairuengkitti
3.5 Makassar Rebellion by Supot Kunanukun
3.6 Layers of Chronicles by Jirawan Kiatphotha
3.7 Geo-Romanticism by Awika Smuksaman
3.8 Bangkok, Rachan Klomklieng
3.9 Insight by Kaensan Rattanasomrerk
3.10 Bangkok-Fortification East side by Sawitree Premkamol

See you then !