We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
28
JUL

Total Yoga Nidra Immersion Experience

10:00
15:00
Bhakti Shala
Event organized by Bhakti Shala

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Pierwsze takie wydarzenie w POLSCE:
Total Yoga Nidra Immersion Experience

Prowadzenie: Dr Uma Dinsmore-Tuli – międzynarodowa trenerka nauczycieli jogi oraz terapii jogą ( więcej na https://shala.pl/kadra/dr-uma-dinsmore-tuli)
Kurs w języku angielskim z tłumaczeniem na j. polski.
Koszt: 800PLN
Zapisy:
https://shala.pl/wydarzenie/total-yoga-nidra-immersion-experience

Sobota 28 lipca 10:00 – 17:00
Niedziela 29 lipca 9:30 – 15:00


Pobudź swoją uważność snu i śnienia przez tantryczną praktykę poszerzenia świadomości dla klarownego życia. Powróć do źródła dobrego samopoczucia, szczęścia i poczucia celu w każdym wymiarze życia.Rozumiemy, że joga nidra jest najbardziej transformującą, potężną oraz wielce adaptacyjną praktyką z wszystkich praktyk jogi. Joga nidra nie jest w rzeczywistości jedną praktyką, ale raczej doświadczeniem odmiennych stanów świadomości, nade wszystko medytacyjnych doświadczeń, które mogą znaleźć zastosowanie terapeutyczne dla leczenia, jak również dla pobudzenia kreatywności i produktywności, oraz by polepszyć jakość snu i ogólne zdrowie.

Kurs Total Yoga Nidra Immersion Experience jest niezależnym oraz utrzymanym w duchu retreat zanurzeniem (niestacjonarnym) otwartym dla każdego, zainteresowanego doświadczeniem Total Yoga Nidra. To zarówno samodzielny, weekendowy kurs, który obejmuje wszystkie podstawy TYN, jak i kurs wprowadzający do rozpoczęcia pełnego szkolenia Total Yoga Nidra Teacher and Facilitator Training (Trening Nauczania i Facylitacji TYN). Celem tej części treningu jest propozycja dostępnego i wnikliwego zanurzenia w doświadczeniu Total Yoga Nidra, dostarczającego doskonałej możliwości dla tych, którzy napotkali na inne częściowe bądź ograniczone formy tej praktyki by zetknąć się z pełnym spektrum różnych koncepcji jogi nidry.Zakres kursu

Połączenie teorii i praktyki, które dadzą Ci rzetelną podstawę (lub poszerzą obecną) rozumienia czym jest joga nidra w szerszym rozumieniu, jak ona działa, wraz z wieloma żywymi, responsywnymi oraz praktycznymi doświadczeniami różnego przekroju praktyk jogi nidry. Omówimy:

Wprowadzenie do Jogi Nidry
Historię i Rozwój Praktyki
Intencje oraz jak one kształtują praktykę
Struktury porównawcze
Porównanie rotacji świadomości
Naukę Jogi Nidry
Filozofię Jogi Nidry
Liminalność i Kreatywność
Sen, Pamięć i Śnienie
Trans: Hipnoza i Joga Nidra
Joga Nidra jako praktyka Medytacyjna
Sankalpa
Dźwięk, Joga Nidra i Bhakti Joga
Rozwój praktyki własnej

____________________________________________________________
Saturday 28th July 10:00 – 17:00
Niedziela 29th July 9:30 – 15:00
Cost: 800PLN

Awaken your consciousness of sleep and dream through the tantric practice of expanded awareness for lucid living. Become alive to the source of well-being, happiness and purpose in every dimension of life.We understand yoga nidra to be the most transformative, potent and remarkably adaptive of all yoga practices. Yoga nidra is in fact not really a single practice, but rather an experience of altered states of consciousness, essentially meditative experiences which can be used therapeutically for healing, as well as to enhance creativity and productivity and to improve sleep and general health.

The Total Yoga Nidra Immersion Experience is a self-contained and complete retreat style immersion (non-residential) open to anyone with an interest in experiencing Total Yoga Nidra. It is both a standalone weekend course that covers all the fundamentals of Total Yoga Nidra, as well as being a pre-requisite for moving on to the full Total Yoga Nidra Teacher and Facilitator Training. The intention of this part of the course is to offer an accessible and profound immersion in the experience of Total Yoga Nidra, providing a perfect opportunity for those who have encountered other partial or limited forms of the practice to meet the full spectrum of approaches to yoga nidra.

Topics Covered Include

A combination of theory and practice to give you a sound foundation (or to deepen your existing foundation) of understanding about what yoga nidra is in the broadest sense, and how it works, together with plenty of live, responsive and practical experiences of a full range of yoga nidra. We will cover:
• Welcome to Yoga Nidra
• History and Development
• Intentions, and How They Shape the Practice
• Comparative Structures
• Comparative Rotations of Consciousness
• The Science of Yoga Nidra
• The Philosophy of Yoga Nidra
• Liminality & Creativity
• Sleep, Memory & Dreams
• Trance: Hypnosis & Yoga Nidra
• Yoga Nidra as a Meditative Practice
• Sankalpa
• Sound, Yoga Nidra & Bhakti Yoga
• Growing your Own Practice

Venue

Bhakti Shala