We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
25
AUG

Mezinárodní letní škola Divadla Archa/ Archa´s Summer School

10:00
20:00
Archa.lab
Event organized by Archa.lab

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

| English info below |

Jsi mladý divadelní tvůrce a zajímáš se o současné divadelní trendy? Chceš se účastnit mezinárodního projektu s dalšími studenty z 25 evropských i mimoevropských zemí? Přihlaš se na Letní školu Divadla Archa.

Mezinárodní letní škola Divadla Archa
Divadlo v sociálním kontextu
25.srpna – 7.září 2018
Divadlo Archa, Praha

Jazykem školy je angličtina. Přihlášky do 15. dubna 2018.

Světová divadelní tvorba se v dnešní době neobejde bez přímé vazby na sociální a politické dění ve společnosti. Divadlo Archa ve svém programu prosazuje umělecké postupy, které jsou vyjádřením odvahy hledat aktuální témata jejichž výrazem je specifický divadelní jazyk. Mezinárodní letní škola Divadla Archa je platformou pro experiment a hledání na poli soudobého moderního divadla.

Témata letní školy:
• Jak je možné umělecky ztvárnit realitu?
• Které umělecké prostředky tomuto cíli slouží?
• Jak mohou umělecké aktivity ovlivnit společenskou realitu?

Hlásit se můžete, pokud:
• vás zajímají principy dokumentárního a sociálně-specifického divadla
• jste starší 18 let a zabýváte se profesionálně divadlem
• se zajímáte o metody kolektivní tvorby/ devised theatre
• vás zajímají techniky osobitého scénického projevu
• chcete rozvíjet propojování uměleckých a technických disciplín

Principy výuky:
• výuka na základě sdílené zkušenosti
• respekt k nezávislé tvůrčí osobnosti každého účastníka

Lektoři hlavních ateliérů:
• Jana Svobodová: Metoda Viewpoints a textové zdroje dokumentárního divadla
• Jaroslav Hrdlička: Videoart a příběh
• Jan Burian: Hudba a zvuk jako samostatné zdroje scénické akce
• Philipp Schenker: Předmět v kontextu osobního příběhu

Doplňkový ateliér – Pavel Kotlík: Světlo jako prostor
Doplňkový ateliér – Zuzana Sýkorová: Tanec s realitou: Fyzický pohyb v sociálně-specifickém divadle

Exkluzivní přednášky:
• Stefan Kaegi/ Rimini Protokoll: Performeři bez kontextu a dálkově ovládané publikum
• Henk Keizer: Divadlo v netradičních prostorech
• Mattijs Maussen: Budování kulturních partnerství na úrovni města
• Pieter De Buysser: Jak vytvořit a inscenovat vlastní text
• Ondřej Hrab: Divadlo a sociologie. Historické kořeny sociálně-specifického divadla. Produkce a dramaturgie sociálně-specifického divadla

Jak se přihlásit:
Na níže uvedenou emailovou adresu prosím zašlete motivační dopis a životopis s fotografií a vizuální materiály, které dokumentují vaši dosavadní tvorbu.

Přihlášky prosím posílejte na adresu:
summerschool@archatheatre.cz

Přihlášky nejpozději do: 15. 4. 2018

Školné:
Účastnický poplatek 600 euro zahrnuje výuku v odborných ateliérech, přednášky expertů, studijní materiály, obědy, občerstvení a vstupenky na doprovodný program v Divadle Archa. Ve výjimečných případech je možné požádat o slevu na školném.

Kapacita letní školy je omezená. Seznam přijatých účastníků bude zveřejněn do 30. 4. 2018.

Pracovním jazykem letní školy bude angličtina.

Mezinárodní letní škola Divadla Archa je součástí vzdělávacího programu Archa.lab. Uměleckými řediteli a zakladateli jsou Ondřej Hrab a Jana Svobodová.

| en |
International Summer School: Theatre in Social Context
25 August –7 September 2018
Archa Theatre, Prague, Czech Republic

Archa Theatre Summer School:
Archa Theatre promotes artistic practices that have the courage to examine topical issues expressed in a specific theatrical language. The International Summer School is a platform for experimentation and investigation in the field of contemporary theatre. Theatrical creation has focused on topical social and political issues. The summer school promises students to get acquainted with theatre in social context with the help of Archa Theatre’s artistic vision and advanced theatrical tools.

Working language of the school is English.

Issues we will focus on:
• How is reality transformed into an artistic image?
• Which artistic disciplines serve this purpose?
• How can artistic activities influence social reality?

Who are welcome to apply:
• Everyone who is older than 18, is professionally involved in theatre or who wishes to be in future.
• Everyone who is interested in the methods of the collective creation / devised theatre.
• Everyone who sees theatre as an expression of individuality on stage.
• Everyone who is interested in the principles of documentary and social-specific theatre.
• Everyone who sees theatre as a combination of artistic and technical disciplines.

The principles of the education:
• Instruction based on the principle of shared experience
• Respect for each participant as an independent creative personality

Instructors of the main ateliers:
• Jana Svobodová: The Viewpoints technique and textual sources of documentary theatre
• Jaroslav Hrdlička: Video art and story
• Jan Burian: Music and sound as an integral part of stage action
• Philipp Schenker: Objects in the context of personal story

Complementary atelier - Pavel Kotlík: Light as a space for action
Complementary atelier- Zuzana Sýkorová: Dancing with reality: Body movement in social-specific theatre

Exclusive lectures:
• Stefan Kaegi/ Rimini Protokoll: On decontextualized performers and remote controlled audiences
• Henk Keizer: Theatre in unusual places
• Mattijs Maussen: Building city-scale cultural partnerships
• Pieter De Buysser: How to create and stage your own text
• Ondrej Hrab: Theatre and sociology, Historical roots of social-specific theatre, Production and dramaturgy of social-specific theatre

How to apply?
Please submit a motivation letter and a CV with a photo to the e-mail address stated below. You can also include visual materials showing your work to date.

Applications should be submitted to:
summerschool@archatheatre.cz

Application deadline:
15 April 2018

Tuition:
600 Euro – includes daily practical exercises, lectures, study materials, lunch, refreshments, and tickets to the accompanying program at Archa Theatre
In exceptional cases, applicants can request a discount on the tuition.

Note:
There is a limited capacity for participants.
Selection of participants will be announced by April 30, 2018.