We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Sunday
15
APR

Årsmöte

15:00
18:00
Ensamkommandes förbund
Event organized by Ensamkommandes förbund

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Hej!

Kallelse till årsmöte för Ensamkommandes Förbund Malmö.

Du är hjärtligt välkommen att delta vid Ensamkommandes Förbunds årsmöte Malmö.

Under årsmötet kommer vi bland annat att välja ny ordförande, kassör samt sekreterare, och även bestämma vad vi ska göra under kommande verksamhetsår samt redovisa förra årets verksamhetsberättelse.

Alla medlemmar har rösträtt. Vill du själv sitta i styrelsen eller vet du någon annan som borde sitta i styrelsen, kan du nominera dig/hen skicka ett mejl till valberedning@ensamkommandesforbund.se

Vi blir jätte glada att se dig på årsmötet.

Varmt välkommen!
Ensamkommandes förbund Malmö


Förslag till dagordning:


1§ Mötets öppnande
2§ Val av…

a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Justerare tillika rösträknare

3§ Fråga om mötet är stadgeenligt kallat
4§ Fastställande av röstlängd
5§ Fastställande av dagordning
6§ Verksamhetsredovisning
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
7§ Ekonomisk redovisning
a) Styrelsens resultat- och balansräkning
8§ Revisorernas berättelse
9§ Fråga om ansvarsfrihet
10§ Fastställande av verksamhetsplan och budget
11§ Motioner och propositioner
12§ Val av ordförande
13§ Val av styrelse
a) Fastställande av antal ledamöter
b) Val av kassör
c) Val av övriga ledamöter
14§ Val av valberedning
a) Fastställande av antal ledamöter
b) Val av ledamöter i valberedningen
15§ Val av revisorer
a) Val av verksamhetsrevisor och suppleant
16§ Övriga frågor
17§ Mötet avslutas