We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
18
APR

Webinar: Consultation on Planning Policy Wales

14:00
15:00
Environet Cymru
Event organized by Environet Cymru

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Webinar: Consultation on Planning Policy Wales

Date: 18 April 2018, 2pm

The planning system is one of the main tools available to help implement the Well-Being of Future Generations Act in the decisions made on our built environment.

The new draft version of Planning Policy Wales (PPW) puts Placemaking at the heart of national planning policy and focuses on how the planning system can help improve the well-being of people in Wales through local planning policies and development management decisions. The Welsh Government is currently consulting on these proposed changes.

This webinar, delivered by Stuart Ingram from Welsh Government, will explain more about how Planning Policy Wales has been revised and restructured into policy themes around the national well-being goals and how policy has been updated to reflect new Welsh Government strategies and policies.


By the end of this webinar you will understand:
- What the consultation is about and how it relates to the Well-Being of Future Generations Act
- Why the consultation matters to your work
- How to respond to the consultation


This webinar will be delivered in English.

(The closing date for the consultation is 18 May 2018)


--------------------------------------------------------------------------------------

Gweminar: Ymgynghoriad ar Bolisi Cynllunio Cymru


Dyddiad: 18 Ebrill 2018, 2pm


Y system gynllunio yw un o’r prif arfau sydd ar gael i helpu i roi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith yn y penderfyniadau a wneir ynghylch ein hamgylchedd adeiledig.

Mae’r fersiwn ddrafft newydd o Bolisi Cynllunio Cymru yn rhoi Creu Lleoedd wrth wraidd polisi cynllunio cenedlaethol ac yn canolbwyntio ar sut y gall y system gynllunio helpu i wella llesiant pobl Cymru drwy bolisïau cynllunio lleol a phenderfyniadau rheoli datblygu. Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ymgynghori ar y newidiadau arfaethedig hyn.

Bydd y gweminar hwn, dan ofal Stuart Ingram o Lywodraeth Cymru, yn egluro mwy am y ffordd y mae Polisi Cynllunio Cymru wedi’i ddiwygio a’i ailstrwythuro ar ffurf themâu polisi yn unol â’r nodau llesiant cenedlaethol a’r ffordd y mae polisi wedi’i ddiweddaru i adlewyrchu strategaethau a pholisïau newydd Llywodraeth Cymru.


Erbyn diwedd y gweminar hwn byddwch yn deall:
- Beth mae’r ymgynghoriad yn ei ystyried a’i berthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
- Pam mae’r ymgynghoriad yn bwysig i’ch gwaith chi
- Sut i ymateb i’r ymgynghoriad


Cynhelir y gweminar hwn yn Saesneg.

(Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad yw 18 Mai 2018)