We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
14
MAR

Interetowa licytacja w ramach Akcji Wesołych Ogrodników

13:00
18:00
Fundacja Ogród Marzeń Jarocin
Event organized by Fundacja Ogród Marzeń Jarocin

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Tradycyjnie podczas akcji WESOŁYCH OGRODNIKÓW, będzie prowadzona licytacja internetowa. W tym roku jest wiele ciekawych przedmiotów, które można zdobyć. Na pewno każdy znajdzie cos dla siebie!!!
WAŻNE UWAGI DO LICYTACJI:
1.Każdy przedmiot wystawiony na aukcji, będzie licytowany w osobnym poście w wydarzeniu INTERNETOWA LICYTACJA.
2. Komentarze z proponowaną kwota należy pisać pod stosownym postem w wyżej wymienionym wydarzeniu.
3. Wszystkie udostępniane przez organizatora posty z licytowanymi przedmiotami, będą zawierały link do wydarzenia INTERNETOWE LICYTACJE.
4. Komentarze pisane pod udostępnionym postem, nie biorą udziału w licytacji (biorą udział komentarze pisane pod postem w wydarzeniu).
5. Aukcję internetowa wygrywa ten użytkownik, który zaproponuje najwyższa kwotę w podanym przedziale czasowym.
6. Każdy licytowany przedmiot ma odrębny przedział czasowy trwania aukcji, ustalony przez Organizatora.

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PRZEPROWADZANYCH AUKCJI

Regulamin aukcji charytatywnej Fundacji „Ogród Marzeń
realizowanej w ramach Akcji Wesołych Ogrodników 2018


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem aukcji jest Fundacja „Ogród Marzeń” z siedzibą w Jarocinie,
ul. Kasprzaka 1a, KRS 0000370997, NIP 617-21-96-185, REGON 301605500.
2. W regulaminie używa się zamiennie słowa aukcja i licytacja.
3. Przedmiotem aukcji są przedmioty i usługi, które do aukcji wystawiają właściciele przedmiotów lub usług.
4. Ideą aukcji jest przeznaczenie zysku z licytacji na pomoc podopiecznym Fundacji.
5. Fundacja nie staje się właścicielem powierzonych przedmiotów i usług na żadnym etapie prowadzonej licytacji.
6. Właścicielem wszystkich przedmiotów i usług do momentu wydania przedmiotów osobie, która wygrała licytację, pozostaje osoba lub podmiot wystawiający.
7. W wypadku niedokonania zakupu w czasie licytacji przedmiot lub usługa zostaje zwrócona wystawiającemu.
8. Czas trwania licytacji: 01 marca 2018r. – 25 marca 2018r.


II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikami aukcji mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać i zaciągać zobowiązania.
2. Licytacja ma charakter otwarty - podawane ceny są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej podczas aukcji.
3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie niniejszej licytacji. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego aukcję, prowadzący ma prawo wyeliminować uczestnika z dalszej licytacji.
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji, jako osoba oferująca jest przekazanie organizatorowi licytacji przedmiotu lub usługi do dnia 16 marca 2018r. oraz podpisanie oświadczenia o przekazaniu przedmiotu/usługi, które jest załącznikiem do niniejszego regulaminu.
5. Osoba oferująca własny przedmiot na aukcję ma świadomość, że osoba, która wygra licytację, przekaże zadeklarowaną kwotę Fundacji „Ogród Marzeń”. Po otrzymaniu od Fundacji potwierdzenia dokonania wpłaty, osoba ta zobowiązuje się do przekazania przedmiotu lub usługi osobie, która wygrała licytację przedmiotu/usługi wystawionego przez nią na aukcję.

III. PRZEBIEG AUKCJI

1. Aukcja zostaje przeprowadzona podczas imprez organizowanych w ramach Aukcji Wesołych Ogrodników 2018 oraz w internecie.
2. Dla każdego przedmiotu/usługi zostaje ustalona cena minimalna – wywoławcza, którą ogłasza prowadzący licytację .
3. Uczestnicy licytacji zgłaszają swoje oferty w następujący sposób:
a) podczas imprez – zgłaszają cenę ustnie – cenę przebicia
b) w internecie – poprzez wpis zgłaszający cenę – przebicie.
4. Cena przebicia oferowana przez uczestników jest jawna dla innych uczestników aukcji.
5. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej.
6. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
7. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji złoży ofertę korzystniejszą.
8. Licytację wygrywa uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji złoży najwyższą ofertę, a jego oferta cenowa nie została skutecznie przebita.
Uczestnik ma obowiązek dopilnować, aby oferty przez niego składane nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i rozumienia konsekwencji złożenia oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.
9. Zamknięcie aukcji nastąpi po zlicytowaniu wszystkich wystawionych do aukcji przedmiotów i usług.
10. Organizator aukcji może anulować ofertę złożoną przez uczestnika z tylko następujących powodów:
a) na wniosek uczestnika, który złożył ta ofertę
b) brak kontaktu z uczestnikiem np. z powodu podania fałszywych danych,
c) utraty wiarygodności przez uczestników aukcji.
11. Odbiór towaru nastąpi bezpośrednio przez nabywcę po wpłacie zlicytowanej kwoty do kasy Fundacji lub na konto bankowe, po okazaniu potwierdzenia zapłaty.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli którekolwiek postanowienie regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
2. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ogrodmarzen.org.
3. Uczestnik biorący udział w aukcji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z licytacją i jej zakończeniem.
4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań z umów z tytułu sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą.
5. Organizator może odwołać aukcję w całości lub w części bez podania przyczyn.
6. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01 lutego 2018r.