We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
03
APR

Teodor Bădărău: Pe marginea unui spațiu speculativ

18:00
14:00
Galeria Aparte
Event organized by Galeria Aparte

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

pour la version française, défiler vers le bas
----------------------------------------------------------
for English version please scroll down
---------------------------------------------------

TEODOR BĂDĂRĂU
PE MARGINEA UNUI SPAȚIU SPECULATIV

curator: Cătălin Gheorghe

Galeria apARTe
(Facultatea de Arte Vizuale şi Design, str. Sărăriei 189)

Perioada expunerii: 3.04 – 15.04.2018
Deschiderea: 3.04.2018, ora 6 pm

Proiect produs de Centrul de Fotografie Contemporană din Iași în parteneriat cu Vector Studio și UNAGE ca parte a programului Carte Blanche aux Jeunes Créateurs susţinut financiar de Institutul Francez din Iaşi.


ARGUMENT:

În cartea sa de eseuri despre „marginile filosofiei”, Jacques Derrida punea în discuție forța referențială a marginilor fiecărei pagini pe care o parcurgem dintr-o carte, margini care inițial ne apar albe, negative, invizibile, dar care conțin în subsidiar gânduri ale cititorilor care „fabrică urme” în actul diferențial al lecturii. Aceste margini le regăsim și în instalația experiențială din galerie, în care temporalitatea se auto-suspendă pentru a lăsa loc speculației inter-spațiale.

În zilele noastre au apărut variațiunile filosofiei „realismului speculativ”, iar dacă ar fi să speculăm pe marginile gândirii lui Quentin Meillassoux ne-am putea întreba, în experiența vizitării expoziției, dacă spațiul pe care nu îl vedem există independent de prezența noastră în el, dacă e necesară admiterea contingenței corelaționării cu spațiul potențial invizibil, dacă într-adevăr cunoaștem un spațiu despre care credem că ne este familiar deoarece îl parcurgem zilnic.

În proiectul său de „cercetare bazată pe fotografie”, Teodor Bădărău prelucrează 'spațiul din exteriorul spațiului expozițional' prin simulare, reprezentare și interpretare, implicând raporturile 'prezență anterioară auctorială' - 'absență inițială a privitorului' într-un act de construcție a unei „rețele diferențiale” paradoxale în care sunt angrenate solitudinea, alienarea și nihilismul cu intervenționismul, intersubiectivismul și conceptualismul experiențial.

Cercetarea sa nu presupune o investigație liniară care ar porni de la o intuiție, ar documenta factualitatea spațiului privirii într-un mod obiectivist observațional, ar selecta datele confirmate prin experimentul procesului de lucru, ar concepe sistemul de reprezentare pentru a comunica cât mai convingător experiența concepției sale explorative, ci presupune crearea unei experiențe receptive care pune publicul într-o situație de ambiguitate pentru a-l imersa apoi într-o reflecție de clarificare subsecventă mirării.

Potrivit artistului, e vizată investigarea subsidiarului imaginii, a problematicilor legate de poziționarea fotografului, camerei, privitorului, și, prin aceasta, de situarea subiectului reprezentării și a subiectului privitor într-o intersecționalitate neclară, câtă vreme imaginea e negativul obiectualității în raport cu spațialitatea, provocând astfel o experiență a fracturii dintre „realitate” și reprezentarea ei ca produs al unei percepții și reacții subiective, din perspectiva individualității auctoriale.

Prin reflecția asupra condiției secvențialității cadrelor, prin meditația asupra efectului metafizic al expandării imaginii pe întrega suprafață a filmului fotografic analog, prin construirea unei instalații vizuale care transformă spațiul în mișcare, prin producerea intermitentă a unor fragmente de spații neutre care se auto-dizolvă într-un teribil spațiu lichid, Teodor Bădărău dedublează și, ulterior, demultiplică privitorii pe întreaga orizontalitate a conținutului imaginilor și intricațiilor marginilor spațiului speculativ pe care, relativ în definitiv, îl precizează.

----------------------------------------------------------------------------------

Teodor Bădărău este doctorand al Facultății de Arte Vizuale și Design în cadrul Universității Naționale de Arte "George Enescu" din Iași. A contribuit cu lucrări artistice pentru expozițiile: "Despre Plan şi despre desfăşurarea lui" (2014, Iaşi); "Timpii oraşului" (2014, Vaslui); "EV>V” (2015, Iaşi); "Tuneluri. Direcţii" (2015, Iaşi); "PhotoRomânia Festival - Essentialis" (2015, Cluj); "Reteritorializări" (2015, Bacău); "Take or Make" (2016, Bacău); "Run in background" (2016, Iaşi). În 2017 a fost nominalizat pentru "StartPoint Prize", participând la expoziția de la Victoria Art Center din Bucureşti.

---------------------------------------------------------
version française:
---------------------------------------------------------

TEODOR BĂDĂRĂU
EN MARGE D'UN ESPACE SPÉCULATIF
curateur: Cătălin Gheorghe

Galerie apARTe
Iaşi, Romania

Vernissage: 3.04.2018, 6 pm
Exposition ouverte pendant la période: 3-15.04.2018

Un projet produit par le Centre de Photographie Contemporaine de Iasi en partenariat avec Vector Studio et UNAGE dans le cadre du programme Carte Blanche aux Jeunes Créateurs soutenu financièrement par l'Institut Français de Iasi.

ARGUMENT:

Dans son livre d’essais sur les “marges de la philosophie”, Jacques Derrida mettait en discussion la force référentielle des marges de chaque page que nous parcourons dans un livre, marges qui, initialement, nous apparaissent blanches, négatives, invisibles, mais qui contiennent, en subsidiaire, les pensées des lecteurs qui „fabriquent des traces” dans l’acte différentiel de la lecture. Ces marges, on les retrouve aussi dans l’installation expérimentale dans la galerie, installation dans la logique de laquelle la temporalité s’auto-suspend pour laisser la place à la spéculation inter-spatiale.

De nos jours, on a vu apparaître des variations sur le thème de la philosophie du „réalisme spéculatif”, or, si nous faisions, à notre tour, des spéculations en marge de la pensée de Quentin Meillassoux, on pourrait se demander si, dans l’expérience de la visite de l’exposition, l’espace qu’on ne voit pas existe indépendamment de notre présence ou s’il est nécessaire d’admettre la contingence de la corrélation avec l’espace potentiellement visible, si nous connaissons véritablement un espace qu’on considère familier parce qu’on le traverse chaque jour.

Dans son projet de „recherche basé sur la photographie”, Teodor Bădărău retravaille „l’espace extérieur à l’espace de l’exposition” par simulation, représentation et réinterprétation, impliquant les rapports ’présence auctoriale antérieure’ – ’absence initiale du spectateur’ dans un acte de construction d’un „réseau différentiel” paradoxal, dans lequel s’imbriquent solitude, aliénation et nihilisme avec interventionnisme, inter-subjectivisme et conceptualisme expérimental.

La recherche ne suppose pas une investigation linéaire, qui partirait d’une intuition, qui documenterait la factualité de l’espace du regard de manière objectiviste et observationnelle, qui sélectionnerait les données confirmées par l’expérience du processus de travail, qui concevrait le système de représentation pour communiquer de la façon la plus convaincante l’expérience de sa conception exploratrice. La recherche suppose, par contre, la création d’une expérience réceptive qui met le public dans une situation d’ambiguïté pour l’immerger, par la suite, dans une réflexion de clarification subsidiaire à l’étonnement.

Selon l’artiste, on vise l’investigation du subsidiaire de l’image, des problématiques liées au positionnement du photographe, de la caméra, du spectateur et, par cela, l’investigation de la situation du sujet de la représentation et du sujet regardant, qui se trouvent dans une inter-sélection vague, tant que l’image est le négatif de l’objectualité par rapport à la spatialité, provoquant de la sorte l’expérience de la fracture entre la „réalité” et sa représentation en tant que produit d’une perception et d’une réaction subjective, vues de la perspective auctoriale.

Par la réflexion sur la condition de la séquencialité des cadres, par la méditation sur l’effet métaphysique de l’expansion de l’image sur toute la surface du film photographique analogue, par la construction d’une installation visuelle qui transforme l’espace en mouvement, par la production intermittente de fragments d’espace neutres qui s’auto-dissolvent dans un terrible espace liquide, Teodor Bădărău dédouble et, par la suite, démultiplie les regards sur toute l’horizontalité du contenu des images et des intrications des marges de l’espace spéculatif, qu’il précise, faisant couler le relatif dans le définitif.

----------------------------------------------------------------------------------------

Teodor Bădărău est doctorand de la Faculté d’Arts Visuels et Design dans le cadre de l’Université Nationale d’Arts „Geroge Enescu” de Iaşi. Il a contribué par ses créations aux expositions suivantes: „Concernant le Plan et son déroulement” (2014, Iaşi), „Les Tempos de la ville” (2014, Vaslui), „EV>V” (2-15, Iaşi), „Tunnels. Directions” (2015, Bacău); „Take or Make” (2016, Bacău); „Run in background” (2016, Iaşi). En 2017, il a été nominalisé pour le „Start Point Prize”, après avoir participé avec une de ses oeuvres à l’exposition de Victoria Art Center à Bucarest.

---------------------------------------------------------
English version:
---------------------------------------------------------

TEODOR BĂDĂRĂU
ON THE MARGIN OF A SPECULATIVE SPACE
curator: Cătălin Gheorghe

Galeria apARTe
Iaşi, Romania

April 3 – 15, 2018

A project produced by the Center for Contemporary Photography from Iași in partnership with Vector Studio and UNAGE as part of Carte Blanche aux Jeunes Créateurs programme financially supported by Institut Français in Iaşi.


ARGUMENT:

In his book of essays on "margins of philosophy," Jacques Derrida puts into question the referential force of the margins of each page that we are going through from a book, margins that originally appear to us white, negative, invisible, but which in turn contain thoughts of readers which "produces traces" in the differential act of reading. These margins are also found in the experiential installation in the gallery, where temporality is self-suspended to leave room for inter-spatial speculation.

Nowadays, variations in the philosophy of "speculative realism" have arisen, and if we were to speculate on the margins of Quentin Meillassoux's thought we might ask in the experience of visiting the exhibition if the space we do not see exists independent of our presence in it, if it is necessary to admit the contingency of correlation with the invisible potential space, if we really know a space that we think is familiar because we run it daily.

In his "photography-based research" project, Teodor Bădărău processes the "space outside the exhibition space" by simulation, representation and interpretation, involving the relations between "previous auctorial presence" - "the initial absence of the viewer" in an act of construction of a paradoxical "differential network" in which solitude, alienation, and nihilism are interwoven with interventionism, intersubjectivism and experiential conceptualism.

His research does not imply a linear investigation that would start from an intuition, document the factualness of the viewing space in a observative objectivist way, select the data confirmed by the experiment of the working process, conceive the system of representation for communicating, as convincing as possible, the experience of his exploratory conception, but presupposes the creation of a receptive experience that puts the audience in a state of ambiguity in order to then immerse it in a reflection of subsequent clarification of the wonder.

According to the artist, it is aimed the investigation of the subsidiary of the image, the problems related to the positioning of the photographer, the camera, the viewer, and thereby placing the subject of the representation and the viewing subject in a blurred intersection, as long as the image is the negative of the objectuality in relation to the spatiality, thus provoking an experience of the fracture between "reality" and its representation as a product of perceptions and subjective reactions from the point of view of auctorial individuality.

By reflecting on the condition of frames sequencity, by meditating on the metaphysical effect of expanding the image on the entire surface of the analogue film, by building a visual installation that transforms space into motion, by intermittently producing fragments of neutral spaces that self-dissolve in a terrible liquid space, Teodor Bădărău duplicates and then demultiplys the viewers on the entire horizontality of the contents of the images and the intricacies of the margins of the speculative space, which, relatively definitively, he specifies.

---------------------------------------------------------

Teodor Bădărău is a PhD researcher at the Faculty of Visual Arts and Design, "George Enescu" National University of the Arts in Iasi, Romania. He contributed with artworks for the exhibitions: "Despre Plan şi despre desfăşurarea lui" (2014, Iaşi); "Timpii oraşului" (2014, Vaslui); "EV>V” (2015, Iaşi); "Tuneluri. Direcţii" (2015, Iaşi); "PhotoRomânia Festival - Essentialis" (2015, Cluj); "Reteritorializări" (2015, Bacău); "Take or Make" (2016, Bacău); "Run in background" (2016, Iaşi). In 2017 he was nominated for "StartPoint Prize", participating with an artwork for the exhibition from Victoria Art Center in Bucharest.