We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

„Niewyczerpalność”: wernisaż

18:00
20:00
Galeria Bunkier Sztuki
Event organized by Galeria Bunkier Sztuki

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

[for English scroll down]

Wernisaż: 13.04.2018 (piątek), godz. 18.00
Czas trwania: 13.04.2018–24.06.2018
Artyści: Kama Sokolnicka, Ryoko Akama, Alessandro Bosetti, Scott Cazan, Mario de Vega, Yun Ingrid Lee, Koen Nutters
Kurator: Paweł Szroniak
Koordynatorka: Dorota Bucka
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Galeria Dolna
Patroni medialni wystawy: NOTES.NA.6.TYGODNI, Wyborcza.pl Kraków, Co Jest Grane24, Glissando, O.pl Polski Portal Kultury
Patroni medialni Galerii: Le Monde Diplomatique - edycja polska, Lounge Magazyn, Radio Kraków

Projekt wystawienniczy „Niewyczerpalność” ma na celu wypracowanie hybrydycznej formuły prezentacji dźwięku w galerii – nie wpisuje się on w sferę zinstytucjonalizowanego sound artu, ale raczej pogłębia refleksję nad takimi konwencjami jak koncert, performans i environment. Podejmowane działania mają doprowadzić do usytuowania odbiorcy w roli sprawczego podmiotu, a zarazem wyeksponować afektywne właściwości przestrzeni galeryjnej.

W ramach projektu odbędzie się sześć występów, których celem jest zaburzenie dotychczasowych relacji przestrzenno-społecznych i otwarcie publiczności na nowe sposoby postrzegania dźwięku.

Pojęciem wyznaczającym sferę kontekstową całego przedsięwzięcia jest przestrzeń i praktyki związane z jej opisem i użytkowaniem. Galeria, poddana specjalnej aranżacji, stanie się miejscem w pełni modułowym i przekształcalnym. W nawiązaniu do założeń architektury otwartej wykreowane otoczenie będzie podatne na nieustanne modyfikacje, pozostawiając użytkownikom swobodę w określeniu przeznaczenia poszczególnych elementów. Tak przygotowane środowisko stanie się polem do eksperymentów muzycznych, polegających na radykalnym przeobrażeniu sytuacji scenicznej.

Działania artystyczne prezentowane w ramach „Niewyczerpalności” można określić jako przykłady tzw. postawy postawangardowej. Pozwala to na nowo podjąć rozważania nad słynną dychotomią w rozwoju muzyki współczesnej: podziału na muzykę awangardową i eksperymentalną. Awangarda jest tu rozumiana jako dążenie do wytworzenia oryginalnych, nowych środków wyrazu w obrębie określonego medium. Eksperymentalizm stanowi natomiast tendencję ukierunkowaną na radykalne rozbijanie granic pomiędzy mediami.

Artyści zaproszeni do udziału w projekcie kojarzeni są z praktyką eksperymentalną. W działaniach dystansują się od ideałów nowoczesności. Podkreślają sceptyczny stosunek wobec myślenia utopijnego, pojmowanego jako skłonność do wyznaczania nowych norm i paradygmatów, rozumianego jako w pełni dookreślonego i „wyczerpanego”. Ich twórczość cechuje niegotowość – poszczególne realizacje nie przyjmują ostatecznej formy i nie zamykają się w obrębie określonej dyscypliny ani nie roszczą sobie pretensji do zmiany rzeczywistości. Poszczególne działania będą się odwoływać do wielkich tematów sztuki awangardowej, prezentując krytyczne sposoby
ich problematyzowania.


W dniu wernisażu o godz. 19.00 odbędzie się występ Scotta Cazana. Prezentowany przez artystę „Requiems” to cykl utworów na elektronikę, skrzypce i głos, które w przewrotny sposób nawiązują do formy requiem. Koncentrują się na zagadnieniu tranzytywności – przechodzeniu z jednego stanu do drugiego, pozostawiając resztki wspomnień i śladów. Kompozycje rozpisane są jako partytury tekstowe zawierające elementy indeterministyczne.

Scott Cazan – kompozytor, programista i artysta dźwiękowy pochodzący z Los Angeles. Funkcjonuje w sferze eksperymentalnej muzyki elektronicznej, zajmując się cybernetyką oraz zjawiskami wynikającymi z interakcji człowieka i technologii cyfrowej. Jego prace często polegają na wykorzystywaniu sieci sprzężeń zwrotnych, w których zakłócenia i elementy chaotyczne pełnią funkcję katalizatora dla powstających form artystycznych. Występował z takimi twórcami jak Ulrich Krieger, Mark Trayle, Michael Pisaro, Carmina Escobar, Carole Kim, Casey Anderson. Jego muzykę można usłyszeć na płytach wydanych przez A Wave Press, Khalija Records, Care Of Editions i Edition Wandelweiser.


Terminarz występów:
13.04, godz. 19.00 – Scott Cazan
27.04, godz. 19.00 – Mario de Vega
10.05, godz. 19.00 – Ryoko Akama
26.05, godz. 19.00 – Koen Nutters
9.06, godz. 19.00 – Alessandro Bosetti
23.06, godz. 19.00 – Yun Ingrid Lee


[English]

Opening: Friday, 13th April 2018, 6 p.m.
Duration: 13th April 2018 – 24th June 2018
Artists: Kama Sokolnicka, Ryoko Akama, Alessandro Bosetti, Scott Cazan, Yun Ingrid Lee, Koen Nutters, Mario de Vega
Curator: Paweł Szroniak
Coordinator: Dorota Bucka
Location: Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art, Lower Gallery
Media patrons of the exhibition: “NN6T”, “Gazeta Wyborcza Kraków”, “Co Jest Grane 24”, “Glissando”, O.pl
Media patrons of the Gallery: “Le Monde Diplomatique”, “Lounge”, Radio Krakow

"Inexhaustibility" is an exhibition which aims to develop a hybrid formula for presenting sound in a gallery – it does not fit into the framework of institutionalized sound art, but rather deepens reflection on conventions such as concert, performance and the environment. The actions undertaken will situate the viewer as a causal entity, and at the same time expose the affective properties of the gallery space.

The project will consist of six performances, which aim to disorder existing spatial-social relations and open audiences up to new ways of perceiving sound.

The defining concept for the contextual sphere of the project as a whole is space, and practices related to its description and use. The gallery, subject to a special arrangement, will become a fully modular and transformable space. In keeping with the tenets of open architecture, the created environment will undergo constant modifications, leaving the audience free to determine the purpose of individual elements. This environment will become a field for musical experiments involving a radical transformation of the staging environment.

The artistic activities presented in the framework of Inexhaustibility can be described as examples of the so-called post-avant-garde attitude. This allows the audience to consider anew the well-known dichotomy in the development of contemporary music: the division into avant-garde and experimental music. The avant-garde is understood here as the striving to create original, new means of expression within a given medium. Experimentalism, on the other hand, represents a tendency aimed at radically breaking down the borders between media.

The artists invited to participate in this project are associated with experimental praxis. In their work, they distance themselves from the ideals of modernity. They emphasize a skeptical attitude toward utopian thinking, conceived as a tendency to set new standards and paradigms, understood as being fully identified and “exhausted”. Their work is characterized by its unfinished nature – individual realizations do not take a finished form and do not fit within a given discipline, nor do they claim to change reality. Individual activities will refer to the great themes of avant-garde art, presenting critical methods for their problematization.


At 7 p.m. Scott Cazan will perform “Requiems” – a series of pieces for electronics, violin and voice which perversely reference the form of a requiem. They focus on the issue of transitivity – moving from one state to another, leaving the last remnants of memories and traces. The compositions are written as text scores containing indeterministic elements.

Scott Cazan – composer, creative coder and sound artist from Los Angeles. He works in the field of experimental electronic music, dealing with cybernetics and phenomena resulting from human interaction with technology. His work often involves the use of feedback networks where misunderstanding and chaotic elements act as a catalyst for emergent forms in art and music. He has appeared with such artists as Ulrich Krieger, Mark Trayle, Michael Pisaro, Carmina Escobar, Carole Kim, and Casey Anderson. His music can be heard on albums released by A Wave Press, Khalija Records, Care Of Editions and Edition Wandelweiser.


Schedule of performances:
13th April, 7 p.m. – Scott Cazan
27th April, 7 p.m. – Mario de Vega
10th May, 7 p.m. – Ryoko Akama
26th May, 7 p.m. – Koen Nutters
9th June, 7 p.m. – Alessandro Bosetti
23rd June, 7 p.m. – Yun Ingrid Lee