We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
11
APR

V Konkurs Literacki im. Anny Markowej

23:00
15:00
Instytut Filologii Polskiej UwB
Event organized by Instytut Filologii Polskiej UwB

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Na prośbę nauczycieli oraz uczniów wydłużamy termin składania utworów na
V Konkurs Literacki imienia Anny Markowej – 2018
Przewidywany termin rozstrzygnięcia oraz uroczystej gali - połowa maja 2018.Regulamin Konkursu

1. V Konkurs Literacki imienia Anny Markowej jest organizowany przez Klub Humanistów przy Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Schola Humana.
2. Konkurs kierowany do uczniów szkół średnich i studentów szkół wyższych Podlasia.
2a. Uczestnicy spoza wskazanych kategorii wiekowych mogą nadsyłać prace konkursowe w kategorii OPEN, nie kwalifikują się jednak wówczas do nagrody.
3. Do konkursu należy zgłaszać prace w kategoriach:
a) proza – maksymalnie do 3 stron znormalizowanego wydruku (do 5400 znaków ze spacjami);
b) poezja (trzy utwory).
3 a. Przewidziane są nagrody w obu wymienionych kategoriach.
4. Każdy uczestnik może zgłosić po jednej pracy w obu kategoriach.
5. Na pracach nie należy umieszczać informacji o autorze, lecz jedynie godło literowe i tytuł utworu. Godłem powinna zostać opatrzona także dołączona do tekstu (z takim samym znakiem) koperta, w której ma znaleźć się Formularz Zgłoszeniowy z następującymi danymi:
a) godło;
b) imię, nazwisko i datę urodzenia uczestnika;
c) nazwa i adres szkoły lub uczelni;
d) adres korespondencyjny, e-mail i telefon kontaktowy;
5a. Obok godła na kopercie należy obowiązkowo dopisać oznaczenie kategorii wiekowej: „U” (uczeń), „S” (student) lub „O” (open).
6. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane (w tym również w Internecie) oraz nagradzane w innych konkursach.
7. Teksty konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście najpóźniej do 25 kwietnia 2018 do godziny 15.00 pod adres:
Klub Humanistów
Plac NZS 1
15-420 Białystok
lub drogą poczty elektronicznej (pamiętając o anonimowości) na adres: kolohum@gmail.com.
W tym wypadku dane konkursowe (Formularz Zgłoszeniowy) należy zapisać w oddzielnym pliku w formacie PDF o nazwie zgodnej z godłem zamieszczonym na pracy. Sama praca natomiast powinna być w pliku tekstowym – najlepiej w programie Microsoft Word – o nazwie zgodnej z godłem autora oraz tytułem tekstu, a w przypadku kilku wierszy, tytułem pierwszego z utworów.
7a. O przyjęciu pracy w terminie decyduje data jej dostarczenia lub data stempla pocztowego.
8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie przesyłki.
9. Pytania i wątpliwości można kierować drogą mailową na adres: kolohum@gmail.com
10. Konkurs rozstrzygnie Kapituła Nagrody złożona z literaturoznawców, krytyków i studentów UwB. Przewodniczącym Kapituły jest Krzysztof Korotkich, stałym członkiem Kapituły jest Lech Z. Marek – syn pisarki, studentów reprezentuje członek Klubu Humanistów UwB, w skład Kapituły wchodzą ponadto przedstawiciele instytucji partnerskich.
11. Laureaci zostaną poinformowani o nominacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. Nagrody zostaną wręczone w czasie uroczystej gali, termin zostanie ogłoszony po zakończeniu konkursu.
13. Przywilejem laureatów jest osobisty odbiór nagród.
14. Regulamin Konkursu znajduje się w siedzibie Klubu Humanistów oraz na stronach: ifp.uwb.edu.pl; klub-humanistow.blogspot.com; www.facebook.com/KlubHumanistow/
15. Prace nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom.
16. Prace niespełniające warunków konkursu nie będą oceniane.
17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do literackiej redakcji i do bezpłatnego publikowania w mediach nadesłanych na konkurs utworów lub ich fragmentów.
18. Nadesłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu oraz z akceptacją publikowania danych osobowych autora w materiałach dotyczących Konkursu.

Białystok, styczeń 2018