We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
10
NOV

Fotografia Kolekcjonerska | wykład koLEKCJE

18:00
20:30
Miasto Gdańsk
Event organized by Miasto Gdańsk

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Rozpoczynamy nowy cykl spotkań, wykładów i warsztatów skupionych wokół pasji do kolekcjonowania, zbierania, miłości do staroci, przedmiotów vintage i antyków. Rozpoczynamy koLEKCJE po godzinach.

Na pierwszy ogień - FOTOGRAFIA.
Na spotkanie zaprasza Katarzyna Gębarowska - fotografka, organizatorka Vintage Photo Festival w Bydgoszczy i założycielka Galerii i Pracowni Farbiarnia.
Po­roz­ma­wia­my o ryn­ku fo­to­gra­fii i naj­waż­niej­szych do­mach au­kcyj­nych w Polsce i na świe­cie oraz dla­cze­go wła­ści­wie bo­imy się ku­po­wać fo­to­gra­fie?

Poruszymy wiele ważnych wątków m.in.:

– ile moż­na za­ro­bić na ryn­ku fo­to­gra­fii (re­kor­dy au­kcyj­ne na świe­cie)
– co to jest od­bit­ka ko­lek­cjo­ner­ska
– co to jest vin­ta­ge print i dla­cze­go ma ta­ką war­tość
– stan­dar­dów wy­ko­na­nia i opi­su fo­to­gra­fii prze­zna­czo­nych na au­kcje
– ar­ty­stach szcze­gól­nie po­szu­ki­wa­nych przez ko­lek­cjo­ne­rów
– zna­czą­cych ga­le­riach fo­to­gra­fii w Polsce
– tar­gów fo­to­gra­fii ko­lek­cjo­ner­skiej
– do­mów au­kcyj­nych sprze­da­ją­cych fo­to­gra­fię w Polsce
– ak­tu­al­nych ce­nach fo­to­gra­fii w Polsce (za­rów­no mło­dych twór­ców fo­to­gra­fii cy­fro­wej jak i kla­sy­ków fo­to­gra­fii czarno-białej)

wydarzenie otwarte, wstęp wolny;
więcej informacji http://pracownia.medialabgdansk.pl/kolekcje_po_godzinach/