We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Tuesday
03
APR

Kokimoto Surprise

19:00
22:00
INTRO gallery
Event organized by INTRO gallery

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Калоян Илиев – Кокимото
KOKIMOTO SURPRISE
самостоятелна изложба
3 - 28 април 2018
Откриване: 3 април, 19:00 - 22:00 в присъствието на автора

Съвсем съзнателно и все по-често и осезателно черпя вдъхновение от световната потребителска култура. Аспекти на живота като дизайн, реклама, комикс и телевизия намират силно и категорично отражение както в моите, така и в произведенията на поколения художници.
Живеем, работим и се развиваме в консуматорско общество, и консумираме всичко, което ни попадне. И колкото по-бързо свикнем с тази мисъл, толкова по-ясно ще си дадем сметка, че консуматорът е най-важната единица на това общество. Oсъзнавам застрашителните нива на потребление до които сме достигнали, но се успокоявам с правото и властта да променяме търсенето и съответно предлагането. Чрез избора на неща, които консумирам мога да променя както тяхното количество, така и тяхното качество. Като осъзнат и разумен консуматор си давам сметка за тази своя отговорност и се възпозвам от даденостите на системата. Всичко това е онагледено в един от дълосрочните ми проекти, озаглавен Kokimoto Surprise.
Централен обект на тази трансформация е шоколадовото яйце, което редовно консумирам от ранна детска възраст до днес. Балансирайки между два свята, материален и духовен, се опитвам да увековеча този любим образ, като го развивам систематично в серия от произведения.
Индивидуалните вкусови и визуални качества на продукта, подплатени с желание и очакване на елемента изненада са само някои от причините да създам тези творби. Останалите са високите нива на въздействие на шоколадовото яйце като идея и реализация, в съчетание с детските ни спомени и носталгия по едно минало, в което въпросното яйце бе достъпно за едни и лукс за много други. Изхождайки от това минало, развих продукта по свой обаз и подобие в настоящето, с все по-ясна визия за него в бъдещето, за да го представя като символ на едно цяло поколение.
Един и същ, вече утвърден на пазара и в съзнанието ни образ, изпълнен в различни техники придоби динамични сили, за да отнесе една частица от „културата на преходността“ във вечността.

* * *
KOKIMOTO SURPRISE
Kaloyan Iliev – Kokimoto
solo show
3 – 28 April 2018
Opening: 3 April, 7 - 10 pm in the presence of the artist

I quite consciously and more and more often and palpably draw inspiration from global consumer culture. Some aspects of life such as design, advertising, comics and television are intensely and categorically reflected both in my works and in the works of generations of artists.
We are living, working and developing in a consumer society, and we are consuming whatever comes handy. And the faster we get accustomed to that thought, the more clearly we will realize that consumer is the most important unit of this society. I realize the threatening levels of consumption we have reached at but I reassure myself by the right and power to change demand and supply, respectively. By choosing the things I consume I can change both their quantity and their quality. As a conscious and reasonable consumer I am aware of that responsibility of mine and I avail myself of the facts of the system. All of that is illustrated in one of my long-term projects called Kokimoto Surprise.
A central object of this transformation is the chocolate egg I have been regularly consuming ever since I was a little kid. Balancing between the two worlds, material and spiritual, I am trying to immortalize that favorite image by systematically developing it into a series of works. The product’s individual taste and visual qualities, lined with desire and expectation of the surprise element are just some of my reasons for creating these works. The others are the high levels of effect produced by the chocolate egg as an idea and realization, coupled with our childhood memories and nostalgia for a past when the egg in question was accessible for some and a luxury for others. Proceeding from that past I have developed the product in the image of myself into the present, with an increasingly clear vision of it in the future in order to present it as a symbol of an entire generation.
The same image, now well-established on the market and in our minds, made by using different techniques, has acquired some dynamic forces to carry away a little piece of the “culture of transience” into the eternity.

Kaloyan Iliev – Kokimoto