We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
16
MAY

RODO na rynku nieruchomości - seminarium

09:00
17:00
IMART
Event organized by IMART

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Zapraszamy na seminarium wszystkie osoby i podmioty aktywnie działające na rynku nieruchomości; doradców rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów itd.

Podczas seminarium uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy prawnej na temat procedur związanych z wprowadzeniem RODO. Unijna reforma sytemu ochrony danych osobowych zakłada nowe uprawnienia, obowiązki, procedury oraz dokumentację. Uczestnicy seminarium otrzymają istotne informacje i wskazówki pozwalające rozwiać wątpliwości i obawy wiążące się z wprowadzeniem RODO.

RODO nie powinno wzbudzać strachu, jest to procedura powszechna obejmująca wszystkie podmioty w tym także działające na rynku nieruchomości, dlatego najważniejsze jest, aby zdefiniować obowiązujące instytucje, procedury a następnie praktycznie je wdrażać w zgodzie z przepisami.

Tematyka seminarium:

1. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych.

Wprowadzenie do źródeł Prawa Unijnego. Instytucje Unijne i ich kompetencje w zakresie tworzenia prawa unijnego w kontekście ochrony danych osobowych. Co to są dane osobowe i dlaczego ochrona danych osobowych jest istotna we współczesnym świecie. Unia Europejska. Instytucje zaangażowane w ochronę danych osobowych. Prawo pierwotne i prawo pochodne UE w kontekście regulacji ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych prawem podstawowym. Ewolucja prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46 WE, RODO, Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

2. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679/UE.

Struktura Rozporządzenia. Preambuła - motywy. Stosunek RODO do Dyrektywy 95/46/WE. Dlaczego Rozporządzenie a nie Dyrektywa? Cechy Rozporządzenia. Zasięg ogólny. Całościowe, natychmiastowe związanie, bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność, wertykalność, horyzontalność. RODO/GDPR - konsekwencje dla prawa polskiego. Na czym polega zmiana w zakresie ochrony danych osobowych? Definicja pojęcia "dane osobowe" "Identyfikowalność" osoby fizycznej. Definicja przetwarzania. Definicja ograniczenia przetwarzania. Definicja profilowania. Definicja pseudonimizacji. Anonimizacja. Zbiór danych. Definicja administratora. Posesor - podmiot przetwarzający. Definicja odbiorcy, Definicja strony trzeciej. Definicja zgody (na przetwarzanie); forma zgody, sposób udzielenia zgody, dobrowolność zgody, konkretność zgody, świadomość zgody, jednoznaczność zgody, cofnięcie zgody, ciężar dowodu wyrażenia zgody. Organ nadzorczy. Zasady przetwarzania danych osobowych. Zasada legalności. Zasada rzetelności. Zasada przejrzystości. Zasada rozliczalności. Definicja naruszenia ochrony danych osobowych. Obowiązek informacyjny. Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach). Domyślna ochrona danych (privacy by default). Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design). Prawa osób, których dane są przetwarzane. Prawo dostępu. Prawo do sprostowania. Prawo sprzeciwu. Prawo do zapomnienia. Prawo do przenoszenia danych. Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania. Omówienie stanu projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Obowiązki administratora. Wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych. Pojęcie ryzyka. Ocena ryzyka. Ryzyka naruszeń. Polityki ochrony danych. Rejestrowanie czynności przetwarzania. Bezpieczeństwo danych. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych. Zawiadamianie o naruszeniu. Ocena skutków dla ochrony danych. Inspektor ochrony danych. Środki ochrony prawnej.

3. Praktyczna strona wdrażania RODO na rynku nieruchomości.

Zmiany, które należy uwzględnić w polityce swojego podmiotu w związku z RODO a także wdrażając odpowiednie środki polityki przetwarzania danych. Polityka bezpieczeństwa. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w kwestii przetwarzania danych osobowych. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. Klauzula obowiązku informacyjnego po rozpoczęciu stosowania RODO przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą lub w inny sposób niż od osoby której dane dotyczą. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO.

4. Dokumentacja i procedury.

Dokumentacja naruszeń ochrony danych osobowych. Procedury uruchamiane w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych, przekazania danych i inne …

5. Praktyczne rozwiązania.

Seminarium jest rekomendowane przez Federację PPRN w ramach kształcenia ustawicznego profesjonalistów rynku nieruchomości dla osób posiadających licencję FPPRN. I M A R T jest wpisany do rejestru organizatorów kształcenia Federacji PPRN w zakresie edukacji zarządców, pośredników w obrocie nieruchomościami.

Seminarium prowadzić będzie mgr Zbigniew Kubiński
Radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, honorowy Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s. c. w Łodzi, wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych, członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za działalność na rzecz rozwoju rynku nieruchomości, m.in. przez Ministra Infrastruktury odznaką honorową "Za Zasługi dla Budownictwa" oraz medalem "Pro Aequo Et Bono" za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

Cena warsztatów: 190 zł. - brutto /za osobę/

Wpłaty należy dokonać na konto: 06 1050 1331 1000 0092 5057 2055 /z dopiskiem -RODO/.

Opłata obejmuje uczestnictwo w warsztatach, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, mini-catering oraz wydanie stosownego zaświadczenia.

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna w centrum Katowic


Zapisy i informacje: https://rodo-seminarium.evenea.pl/


I M A R T edukacja Katowice ul. W. Janasa 4
tel. kom. 502 - 660 - 992

e-mail: imart@imart-info.pl