We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
23
MAY

Mediacja w sprawach administracyjnych. (szkolenie certyfikowane)

09:30
15:00
Centrum Szkoleń Prawnych
Event organized by Centrum Szkoleń Prawnych

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

***MIEJSCE:
Katowice

***TERMIN:
23 maja 2018 r. (środa, godz. 9.30-15.00)

***PROWADZĄCY:
r. pr. Michał Galiczak
(mediator, radca prawny, Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

dr Grzegorz Frączek
(mediator, dr nauk prawnych, Uniwersytet Śląski)

***CEL I ADRESACI SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorców, prawników , mediatorów oraz wszystkich zainteresowanych mediacją w postępowaniu administracyjnym.

***MEDIACJA W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM:
>Od dnia 1 czerwca 2017 r. można prowadzić mediację w postępowaniu administracyjnym we wszystkich sprawach, których charakter na to pozwala.

>Organy administracji publicznej są zobowiązane do podejmowania czynności umożliwiających przeprowadzenie mediacji lub zawarcia ugody, a w szczególności do udzielania wyjaśnień o możliwościach i korzyściach polubownego załatwienia sprawy.

>Mediacja może być prowadzana między stroną postępowania a organem administracji publicznej albo między samymi stronami postępowania.

>Mediacja może mieć istotne znaczenie w szczególności w przypadku następujących rodzajów konfliktów rozwiązywanych w ramach postępowania administracyjnego:
(1) w sprawach, w których występuje wielość stron
(2) w sprawach, w których może być zawarta ugoda
(3) w sprawach, w których organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania (organ będzie wówczas także stroną mediacji)
(4) w sprawach, w których wniesiony został środek odwoławczy od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji (organ będzie wówczas stroną mediacji).


***PROGRAM SZKOLENIA:

1. Idea i cel wprowadzenia mediacji do postępowania administracyjnego i ogólna charakterystyka alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

2. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych.

3. W jakich sprawach może być prowadzona mediacja?

4. Zasady mediacji (poufność, bezstronność, dobrowolność).

5. Wszczęcie mediacji i dokumenty z tym związane.

6. Przebieg postępowania mediacyjnego.

7. Zakończenie mediacji i dokumenty z tym związane.

8. Kwalifikacje mediatora i jego rola.

9. Koszty mediacji.

10. Warsztat pracy mediatora – symulacja posiedzenia mediacyjnego.


***MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje kompleksowe materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentów sporządzanych w mediacji postępowaniu administracyjnym. Ponadto każdy Uczestnik szkolenia otrzymuje wydanie książkowe kodeksu postępowania administracyjnego.

***CERTYFIAKT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.

***KOSZT:
490 zł + VAT (zw. lub 23%) – możliwość płatności w ratach (0%)

[Powyższa kwota obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia oraz konsultacje poszkoleniowe

***przy jednoczesnym zgłoszeniu co najmniej 2 osób - rabat w wysokości 10 %.

***ZGŁOSZENIA:


Zgłoszenia można dokonać za pośredncitwem formularza zgłoszeniowego:
http://spcentrum.pl/szkolenie/kpa-katowice/

(lub)

można przesłać zgłoszenie na adres e-mail: szkolenia@spcentrum.pl

(lub)

moża dokonać zgłoszenia telefonicznego pod nr tel. 607 254 069 lub 575 478 150.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja 2018 r.

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

***STRONA INTERNETOWA SZKOLENIA:
http://spcentrum.pl/szkolenie/kpa-katowice/