We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
12
APR

Ilona Németh: Eastern Sugar (vernisáž/opening)

18:00
20:00
Kunsthalle Bratislava
Event organized by Kunsthalle Bratislava

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

EASTERN SUGAR
Autorka: Ilona Németh
Hostia: Jeremy Deller, Harun Farocki, Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan
Kurátorka: Nina Vrbanová
Asistentka kurátorky: Krisztina Hunya
Esej: Maja & Reuben Fowkes
Fotoesej: Olja Triaška Stefanović
Architekti: PLURAL, Marián Ravasz
Video: Cukru production

Pozvaný projekt: Múzeum cukru
Kurátor: Miroslav Eliáš

Vernisáž: Štvrtok 12. apríla 2018 od 18:00 do 20:00 hod.
Trvanie výstavy: 13. apríl – 15. júl 2018
Miesto: 1. poschodie KHB

V tvorbe Ilony Németh predstavuje záujem o spoločenské dianie dlhodobý program – trvalú hodnotu angažovanosti s cieľom vážnej spoločenskej a kultúrnej sebareflexie. Prakticky v celej šírke svojej vizuálnej produkcie autorka kriticky reflektuje aktuálne socio-kultúrne a socio-politické fenomény, ktoré odrážajú hodnotový status spoločnosti, a ruka v ruke s ňou aj súdobej individuality. Jej diela, výstavy či projekty spravidla nesú apelatívnu správu o tom, kto sme, akí sme boli, akí by sme mohli byť, čo nás formuje, ako my sami formujeme svoje prostredie a reflektujeme vlastné dejiny.

Rovnako aj výstava Eastern Sugar vychádza z jej vlastnej skúsenosti a poznania.
Obracia sa k príbehu cukrovarov na Slovensku, spočiatku prosperujúcim podnikom, následne zoštátneným, postupne privatizovaným a tunelovaným, dnes nenávratne zničeným.

Projekt rekonštruuje pamäť cez fundamentálnu ľudskú aktivitu, ktorou je práca. V centrálnej sále galérie autorka buduje rozmernú manufaktúru, ktorá je určená nielen manuálnej práci, ale aj mentálnej participácii. Do manufaktúry cukrových homolí, ktoré si možno vlastnoručne vyrobiť a odniesť ako istý pamäťový objekt či „artefakt“, zapája ľudí s osobným príbehom, ale aj bežných návštevníkov.

Ilona Németh pokračuje v dialógu prostredníctvom prizvania spriaznených umelcov Jeremyho Dellera, Haruna Farockeho, Lonnie van Brummelen a Siebrena de Haana, ktorí vo svojich dielach tematizujú továrenské rituáli, transformáciu práce a ďalekosiahly vplyv manipulácie s globálnym obchodom.

Autorka sčasti preberá rolu kurátorky a v rámci projektu iniciuje pilotnú realizáciu nateraz neexistujúcej inštitúcie Múzea cukru. Pozýva preto Mestské múzeum v Šuranoch, ktoré svoju zbierku špecializuje na históriu cukrovarníctva na Slovensku, aby sa zhostilo časti výstavného priestoru a vôbec po prvý krát prezentovalo svoje zameranie v ucelenej forme muzeálnej expozície.

Viac info: bit.ly/IlonaNémeth_EasternSugar_sk

_____

Partneri výstavy:
Goethe-Institut Bratislava, British Council Slovakia, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Mestské múzeum Šurany, Korunný cukor (Agrana), Slovenský cukrovarnícky spolok, Ravasz & Partners, Cukru production, Veselá paradajka zo Žitného ostrova, MINIT bakery, bittner print

Výstavu podporili:
VŠVU / AFAD (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave), Karlin Studios, Nová Cvernovka


Otváracie hodiny:
Pon: 12:00 – 19:00 hod.
Uto: zatvorené
Str: 13:00 – 20:00 hod.
Štv - Ned: 12:00 – 19:00 hod.

Vstup voľný

_______________________________


EASTERN SUGAR
Artist: Ilona Németh
Guests: Jeremy Deller, Harun Farocki, Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan
Curator: Nina Vrbanová
Assistant Curator: Krisztina Hunya
Essay: Maja & Reuben Fowkes
Photo-essay: Olja Triaška Stefanović
Architects: PLURAL, Marián Ravasz
Video: Cukru production

Invited project: Museum of Sugar
Curator: Miroslav Eliáš

Opening: Thursday, April 12th, 2018 from 6 until 8 p.m.
Duration: April 13th – July 15th, 2018
Venue: 1st floor KHB


Public concern has been a long-term programme in the work of Ilona Németh – a lasting engagement, where the aim is to make society and culture reflect earnestly upon themselves. Practically throughout the entire breadth of her visual production, this artist has reflected critically on current socio-cultural and socio-political phenomena which reflect society’s values and at the same time those of the contemporary individual. Her works, exhibitions and projects typically carry a report and an appeal, about who we are, what we have been, what we could be, what forms us, how we ourselves form our environment and reflect on our own history.

The present exhibition Eastern Sugar is likewise based on her personal experience and knowledge. She turns to the powerful but somehow scarcely visible story of the sugar factories in Slovakia, once prospering, then state-owned, gradually privatised and tunnelled, today irrevocably destroyed.

Her project reconstructs memory through the fundamental human activity which is work. In the central hall of the gallery she builds a spacious factory workshop, which is intended for manual work and for the mental participation which accompanies it. She involves not only people who have this personal background but ordinary viewers also, engaging them in the manufacture of sugar loaves, which can be manufactured personally by hand and taken away as a kind of memorial object or “artefact”.

Ilona Németh continous the dialogue through the invitation of kindred artists Jeremy Deller, Harun Farocki, Lonnie van Brummelen and Siebren de Haan, whose works thematise factory rituals, the transformation of work, and the far-reaching influence of the manipulations of global trade.


The artist is partly taking on the role of curator, and within the frame of her own project she is initiating the pilot presentation of a currently non-existent institution, the Museum of Sugar. She has therefore invited the Šurany Municipal Museum, which specialises in the history of sugar processing in Slovakia, to take over part of the exhibition space and for the first time present its materials in the rounded form of a museum display.


More info: bit.ly/IlonaNémeth_EasternSugar_en

_____

Partners of the exhibition:
Goethe-Institut Bratislava, British Council Slovakia, Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Mestské múzeum Šurany, Korunný cukor (Agrana), Slovenský cukrovarnícky spolok, Ravasz & Partners, Cukru production, Veselá paradajka zo Žitného ostrova, MINIT bakery, bittner print

Support of the exhibition:
VŠVU / AFAD (The Academy of Fine Arts and Design Bratislava), Karlin Studios, Nová Cvernovka

Opening hours:
Mon: 12 pm – 7 pm
Tue: closed
Wed: 12 pm – 8 pm
Thu - Sun: 12 pm – 7 pm

Free entry