We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
07
APR

FOAF 2018: Sybren Renema / Lift Off, Land Ahoy!

12:00
19:00
LETO
Event organized by LETO

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

[Scroll down for the English version]

Sybren Renema – Lift Off, Land Ahoy!
7.04 – 12.05.2018

Wystawa w ramach Friend of a Friend 2018
LETO gości Dürst Britt & Mayhew
7 – 8.04 (sobota, niedziela): 12:00 – 19:00
www.foaf.pl

Praktyka artystyczna Sybrena Renemy skupia się na różnorodnych formach produkcji wiedzy, ze szczególnym upodobaniem do dziedzin takich jak sztuka, historia, odkrycia geograficzne i nauki przyrodnicze. Jego prace często dotyczą narracji związanych z odkryciami czy też wzniosłością krajobrazu, co staje się pretekstem dla rozważań o aktualności romantycznych klisz w XXI wieku. Renema jest aktywnym artystą, pisarzem i muzykiem, wykorzystującym w swoich działaniach wideo, kolaże, neony, druki oraz rzeźby.

W jego najnowszym wideo Discovery obserwujemy kosmiczną podróż kawałka drewna z pokładu brytyjskiego statku polarnego RRS Discovery wodowanego w 1901 roku, który dryfuje przez stratosferę. RRS Discovery był ostatnim tradycyjnym drewnianym trójmasztowcem wybudowanym na Wyspach Brytyjskich, którego pierwszą misją była ekspedycja na Antarktykę zorganizowana przez Roberta Falcona Scotta (1868-1912). Na potrzeby projektu Renema podjął współpracę z SentIntoSpace, firmą specjalizującą się w komercyjnych lotach przy użyciu balonów stratosferycznych. Miejscem startu było Dundee (Szkocja), gdzie znajduje się odrestaurowany i dostępny dla publiczności Discovery. Po wzniesieniu się na wysokość 32 kilometrów drewniany relikt i kamera wylądowały na północy Anglii i zostały odnalezione przy pomocy GPS. Rodzaj ciągłości między wyprawami polarnymi a podróżami kosmicznymi, którą Renema akcentuje w swojej pracy, jest fenomenem, który był wielokrotnie komentowany. Wideo Discovery odzwierciedla też generalną ludzką skłonność do eskapizmu.

Neonowa rzeźba, która towarzyszy pracy wideo, jest cytatem z Roberta Falcona Scotta. "Great God! This is an awful place" to słowa, które zapisał w swoim dzienniku, kiedy dotarł na biegun południowy i odkrył, że został on już zdobyty przez norweską ekspedycję pod przewodnictwem Roalda Amundsena. W 2017 roku prace te były prezentowane w Antarctic Pavilion w ramach Biennale w Wenecji.

Dodatkową warstwę antarktycznej fabuły stanowi seria kolaży utworzonych z obrazów ośnieżonych szczytów gór zaczerpniętych ze starych wydań National Geographic. W prezentowanych zestawieniach nieprzyjazne obszary objawiają swoje halucynacyjne piękno.

Sybren Renema (1988) mieszka i pracuje w Glasgow. Studiował na Royal Academy of Art w Hadze oraz Glasgow School of Art. Niedawno zakończył rezydencje w Land Art Mongolia oraz EKWC w Oisterwijk. Wśród ostatnich wystaw indywidualnych warto wymienić: The Harvest of Leisure, Cydonia, Dallas; The Milk of Paradise, Dürst Britt & Mayhew, Haga, Pleasures of a Grave Desire, CCA Glasgow. Renema brał udział w licznych wystawach grupowych, m.in: Nightfall, Musée Rath w Genewie, Palinsestri, Palazzo Andrea Dori, Genua. Jego prace znajdują się w prywatnych i publicznych kolekcjach, takich jak: Fries Museum w Leeurwaden, AMC Collection (Amsterdam) czy In4Art Collection (Amsterdam).

***
„Friend of a Friend” to projekt, w którym osiem ważnych warszawskich galerii sztuki współczesnej udostępnia swoją przestrzeń wystawienniczą międzynarodowym gościom. Dialog między galeriami z Czech, Francji, Niemiec, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii stanowi podstawę powstania wystaw prezentujących polskich i międzynarodowych artystów.

Inspiracją dla „FOAF” była inicjatywa Condo, której pierwsza edycja odbyła się w Londynie w 2016 roku. Condo opiera się na zasadzie przyjaznej współpracy zamiast konkurencji, która jest często kojarzona z rynkiem sztuki. „FOAF” to nie tylko innowacyjna platforma do prezentacji sztuki współczesnej, ale także model wymiany będący alternatywą dla targów sztuki. Dzięki wprowadzeniu tego modelu do Warszawy lokalna publiczność będzie mogła się zetknąć z pracami międzynarodowych artystów – których część nie była dotychczas prezentowana w Polsce – i porównać ich osiągnięcia z pracami polskich twórców. Goście zagraniczni (galerzyści, artyści, kolekcjonerzy, kuratorzy i dziennikarze) zyskają możliwość poznania i odkrycia warszawskiej sceny artystycznej, a także umiejscowienie jej w szerszym kontekście międzynarodowym.

GALERIE:

BWA Warszawa / Antoine Levi (Paryż), Hunt Kastner (Praga)
Fundacja Galerii Foksal / ChertLüdde (Berlin), Jan Kaps (Kolonia)
LETO / Dürst Britt & Mayhew (Haga)
Piktogram / Future (Berlin/Mexico City), Lomex (NYC), SVIT (Praga)
Dawid Radziszewski / Lucas Hirsch (Düsseldorf)
Raster / Bernhard (Zurych), Ermes-Ermes (Wiedeń)
Stereo / Crèvecœur (Paryż), Reserve Ames (LA)
Wschód / Neue Alte Brücke (Frankfurt), Union Pacific (Londyn)

Założyciele: Stereo, Wschód
Organizator: Instytut Adama Mickiewicza
Partner: Biuro Kultury Urzędu m. st. Warszawy
Partner medialny: Frieze Magazine

------------------------

Sybren Renema – Lift Off, Land Ahoy!
7.04 – 12.05.2018

Exhibition in the frame of Friend of a Friend 2018
LETO hosts Dürst Britt & Mayhew
7 – 8.04 (Saturday, Sunday): 12PM – 7PM
www.foaf.pl

Sybren Renema’s interest lies in all forms of human knowledge-production, with a particular liking for art, history, geographical exploration and the natural sciences. His work is often concerned with narratives of exploration and the sublime landscape, in which he focuses on the validity of Romantic clichés in the 21st century. He is active as an artist, writer and musician and his practice manifests itself in the form of videos, collages, neon-installations, digital prints and sculptures.

His latest videowork Discovery follows a piece of wood from the deck of British polar explorer Robert Falcon Scott's (1868-1912) first polar vessel, the Discovery, as it floats through the stratosphere. For this video Renema collaborated with SendIntoSpace, a company that specialises in commercial flights with stratospheric weather balloons. Point of launch was Dundee, where the restored Discovery can be visited. After having reached a height of 32 kilometers, the wooden relic and camera landed back in the North of England and were recovered using GPS. The continuity between polar travel and space flight, which Renema highlights with this work, is a phenomenon that has often been commented upon. Besides this, the work reflects on the general human tendency to escapism.

The neon sculpture accompanying the video quotes Robert Falcon Scott. Great God! This is an awful place are the words he wrote in his diary as he reached the South Pole and found it to have already been visited by a Norwegian expedition under Roald Amundsen. In 2017 both video and neon were shown at the Antarctic Pavilion as part of the Venice Biennial.

At LETO a series of collages showing images of snowy mountains now form an extra layer in this Antarctic storyline. Taken from old editions of National Geographic magazine, inhospitable areas turn into hallucinatory beauty.

After receiving his BFA from the Royal Academy of Art in The Hague Sybren Renema (1988) became the youngest MFA student to ever enroll at the Glasgow School of Art. He recently concluded residencies at Land Art Mongolia and the EKWC in Oisterwijk. Recent solo exhibitions include The Harvest of Leisure at Cydonia, Dallas, The Milk of Paradise at Dürst Britt & Mayhew and Pleasures of a Grave Desire at CCA Glasgow. Recent group exhibitions include Nightfall at Musée Rath in Geneva, Switzerland and Palinsestri at Palazzo Andrea Dori in Genoa, Italy. Renema’s work has been discussed in Artforum and various other international publications. His work is held in private and public collections, including the Fries Museum in Leeuwarden, the AMC Collection and the In4Art collection.

***
”Friend of a Friend” (FOAF) project sees eight important and thriving Warsaw contemporary art galleries sharing their exhibition spaces with international guests. A dialogue with galleries from the Czech Republic, France, Germany, United States, Switzerland and Great Britain lies at the foundation of group shows featuring Polish and international artists.

The idea of “FOAF” refers to London’s “Condo” initiative held since 2016. Based on the principle of friendly collaboration (and not competition, often associated with the art market), the event not only succeeds in establishing an innovative platform to present contemporary art, but also an exchange model that provides an alternative to art fairs. By bringing this model to Warsaw, “FOAF” offers the local audience the possibility to view works created by international artists (often unexhibited in Poland so far) and compare their achievements with works by their Polish colleagues. In turn, foreign guests (gallerists, artists, as well as collectors, curators and journalists) are given an opportunity to discover the Warsaw art scene.

GALLERIES:

BWA Warszawa h/ Antoine Levi (Paris), Hunt Kastner (Prague)
Foksal Gallery Foundation h/ ChertLüdde (Berlin), Jan Kaps (Cologne)
LETO h/ Dürst Britt & Mayhew (The Hague)
Piktogram h/ Future (Berlin/Mexico City), Lomex (NYC), SVIT (Prague)
Dawid Radziszewski h/ Lucas Hirsch (Düsseldorf)
Raster h/ Bernhard (Zürich), Ermes-Ermes (Vienna)
Stereo h/ Crèvecœur (Paris), Reserve Ames (LA)
Wschód h/ Neue Alte Brücke (Frankfurt), Union Pacific (London)

Founders: Stereo, Wschód
Organiser: Adam Mickiewicz Institute
Partner: Culture Department of the City of Warsaw
Media Partner: Frieze Magazine

Venue

LETO