We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
03
MAY

Dylan Bernstein returns with more Ashtanga fun!

19:00
18:30
Mandala Wellness
Event organized by Mandala Wellness

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

Please feel most invited to join these workshops and welcome him “home” again.
Trân trọng mời bạn tham gia các lớp luyện tập và cùng mừng anh ấy về lại “nhà”.

Dylan returns to Ho Chi Minh after having called this magical place his home in 2002, 2005 & 2006. Since leaving Saigon, he has taught on four continents and established busy Mysore programs in Hong Kong and Bali. This visit will mark his first yoga teaching in Vietnam in over a decade! He feels a deep gratitude and connection with Vietnam.

Dylan sẽ trở lại TP Hồ Chí Minh, nơi kì diệu mà anh ấy gọi là nhà vào những năm 2002, 2005 và 2006. Sau khi rời Sài Gòn, anh đã đi giảng dạy ở khắp 4 châu lục và thành lập chương trình Mysore riêng của mình ở Hồng Công và Bali. Chuyến thăm lần này đánh dấu việc giảng dạy yoga lần đầu tiên của mình tại Việt Nam trong suốt hơn 1 thập kỉ! Anh luôn cảm thấy biết ơn và có mối liên hệ mật thiết với mảnh đất Việt Nam.

Dylan will deconstruct the Ashtanga system and explain his perspective on a safe, healthy and illuminating practice. All participants are welcome and should consider coming each night to gain maximum benefits. The group will practice parts of the primary series and also focus around a different aspect of asana each evening:

Dylan sẽ giải cấu trúc hệ thống Ashtanga và giải thích quan điểm của mình về cách luyện tập an toàn, lành mạnh và khai sáng. Tất cả mọi người đều được chào đón tham gia và nên cân nhắc tham gia tất cả các lớp để có thể đạt được lợi ích tối đa. Lớp sẽ tiến hành luyện tập từ những động tác căn bản và sau đó tập trung vào một số dạng asana khác nhau vào mỗi buổi tối:

Thursday, May 3 (7-9pm): Yoga from the Inside Out - a deep look into the inner guiding principles that can lead any practice forward
Friday, May 4 (7-9pm): Standing Series & Finishing - alignment choices and commitments
Saturday, May 5 (4:30-6:30pm): The Vinyasa of Primary Series -
sometimes on the exact count, sometimes microscoping details
Sunday, May 6 (4:30-6:30pm): Ashtanga and the Middle Way - exploring an adaptable Buddhist approach to daily practice

Mysore Sadhana Self-paced Morning Practice, 8 – 10 am,
with a minimum of 5 people pre-registration and payment. Open to any with some established Ashtanga practice.
Lớp tập Mysore Sadhana vào mỗi sáng từ 8-10h mở cửa cho bất cứ ai đã luyện tập Ashtanga.

Dylan holds a Master’s Degree in Buddhist Studies, has been authorised to teach Ashtanga by the Shri K Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute and has the highest certification available from Yoga Alliance (stashed away in a drawer somewhere).

Dylan đã nhận bằng Thạc sĩ về Phật học và đã được cấp phép giảng dạy Ashantanga bởi sư phụ K Pattabhi Jois của Học viện Yoga Ashtanga, anh cũng nhận được chứng chỉ cao nhất từ Hiệp hội Yoga

Investment
Drop in: 570,000 VND
4 sessions: 2,000,000 VND
8 sessions (Evening & Mysore): 3,500,000 VND

Advance booking: https://goo.gl/forms/TcjbOviHVRPayIuv1