We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Friday
13
APR

Entropy, art of disintegration / Entropia, sztuka rozpadu

12:00
12:00
mia ART GALLERY
Event organized by mia ART GALLERY

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

[ENG]

"Entropy, art of disintegration"
13- 27.04.2018

"The future is but the obsolete in reverse."
Vladimir Nabokov
“Like energy, entropy is in the first instance a measure of something that happens when one state is transformed into another”
P.W. Bridgman

The universe is aiming for more and more entropy. Stars are getting colder, galaxies are moving away and if you believe astrophysicists, everything will get darker, heat will be evenly distributed throughout the universe.
Entropy as another coalition of science and art. Scientific term ‘entropy’ gained the popularity in the field of culture and art in the 1960s, mainly thanks to artists and critics gathered around the New York “Park Place Group”. Entropy has become a new perspective for art that celebrates disintegration, disassembly, decomposes time, matter and space to look at isolated factors.
Entropy has become a new perspective for art that celebrates disintegration, disassembly, decomposes time, matter and space to look at isolated factors. In social systems, a state of low entropy and a high degree of internal organization corresponds to state, caste and monarchist or dictatorial regimes of power. The increase of entropy seems to be a positive process, creating space for the freedom of individuals.
Can entropy as a concept taken from physics reflect the processes occurring in contemporary culture and art? Contemporary culture loses its rank and strength of persuasion. Entropy in the field of art remains a term with pejorative connotations. Donald Kuspit acknowledges the concept of entropy as crucial for understanding contemporary art. The American critic in his popular book "The End of Art" takes the reader through a path that in his opinion led art to its transformation into its own negation. Entropy means a split between reason and senses for Kuspit, and consequently leading to the disintegration of art. The disintegration of aesthetic and cognitive values, brings to mind the collapse of culture, but here the key question is whether we are dealing with a fall or reformulation, with changes in the scheme that would underpin a new type of culture.

Curators: Patrycja Rup (PL), Tomasz Piars (PL/HU)
Artists: Anna Kolodziejczyk (PL), Kamil Moskowczenko(PL), Paweł Baśnik (PL), Łukasz Huculak (PL), Dy Tagowska (PL)
Tomasz Piars (PL/HU), Dániel Bajkó (HU), Ákos Bánki (HU), Péter Szalay (HU), Géza Szöllősi (HU)

Organizer: LATARKA Gallery from Budapest.
Partners: Fundacja Art Transparent, mia ART GALLERY, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

[PL]

"Entropia, sztuka rozpadu"
13- 27.04.2018

"The future is but the obsolete in reverse."
Vladimir Nabokov
“Like energy, entropy is in the first instance a measure of something that happens when one state is transformed into another”
P.W. Bridgman

Wszechświat dąży do coraz większej entropii. Gwiazdy stają się coraz zimniejsze, galaktyki oddalają się, jeśli ufać astrofizykom, wszystko będzie coraz ciemniejsze, ciepło równomiernie rozłoży się po Wszechświecie.
Entropia, kolejna koalicja nauki i sztuki. Zaczerpnięte z fizyki pojęcie entropii zyskało popularność w obszarze kultury i sztuki w latach 60., między innymi dzięki artystom i teoretykom skupionym wokół nowojorskiej ,,Park Place Group". Entropia stała się nową perspektywą dla sztuki, która celebruje rozpad, demontaż, dekomponuje czas, materię i przestrzeń, by przyjrzeć się tym wyizolowanym czynnikom.
Entropia nie musi prowadzić do chaosu, jak to ma miejsce w przypadku nauk społecznych, gdzie termin ten stał się metaforą dla procesów wewnętrznej organizacji społecznej. W układach społecznych stan o niskiej entropii i wysokim stopniu wewnętrznej organizacji odpowiada społeczeństwom stanowym, kastowym oraz monarchistycznemu czy dyktatorskiemu reżimowi władzy. Wzrost entropii wydaje się być procesem pozytywnym, stwarzającym przestrzeń dla wolności jednostek.
Czy entropia jako pojęcie przejęte z fizyki może oddawać procesy przebiegające we współczesnej kulturze i sztuce? Kultura współczesna traci swoją rangę i siłę perswazji. Entropia w obszarze sztuki pozostaje terminem o zabarwieniu pejoratywnym. Donald Kuspit uznaje pojęcie entropii za kluczowe dla zrozumienia współczesnej sztuki. Amerykański krytyk w swojej głośnej książce „Koniec sztuki” przeprowadza czytelnika przez drogę, która jego zdaniem doprowadziła sztukę do jej przekształcenia się w swą własną negację. Entropia oznacza dla Kuspita rozdarcie między rozumem a zmysłami, w rezultacie prowadząc do dezintegracji sztuki. Tu jednak pojawia się kluczowe pytanie czy mamy do czynienia z upadkiem czy z przeformułowaniem, ze zmianą ustawień układu, który ległby u podstaw nowego rodzaju kultury.

Kuratorzy: Patrycja Rup (PL), Tomasz Piars (PL/HU)
Artyści: Anna Kolodziejczyk (PL), Kamil Moskowczenko(PL), Paweł Baśnik (PL), Łukasz Huculak (PL), Dy Tagowska (PL),
Tomasz Piars (PL/HU), Dániel Bajkó (HU), Ákos Bánki (HU), Péter Szalay (HU), Géza Szöllősi (HU)

Organizator: Galeria LATARKA w Budapeszcie
Partnerzy: Fundacja Art Transparent, mia ART GALLERY, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu