We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Thursday
26
JUL

เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า 5 วัน 2 คืน #9,900 บาท

18:00
04:00
N JOY SMILE
Event organized by N JOY SMILE

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2561
วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561
------------------------------------------------
อัตราค่าบริการ:
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 9,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 บาท
------------------------------------------------
เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า 5 วัน 2 คืน
>>>ใช้แค่บัตรประชาชนก็เที่ยวต่างประเทศได้<<<
ในราคาสุดคุ้ม กินดี พักดี (ที่พักดีที่สุดในเมืองเชียงตุง)
------------------------------------------------
วันแรก กรุงเทพฯ-จ.เชียงราย
18.30 น. คณะทัวร์พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า
โดยมีทีมงานให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก จากนั้นนำท่านออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งสู่ จ.เชียงราย

วันที่สอง จ.เชียงราย–ด่านแม่สาย–ท่าขี้เหล็ก–เชียงตุง–วัดมหาเมี๊ยะมุนิ–วัดพระธาตุจอมคำ–ต้นหมายเมือง–ครอบครัวเครื่องเขิน
06.30 น. คณะทัวร์ทุกท่านเดินทางถึง อ.เมือง จ.เชียงราย อิสระทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ หน้าด่านแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
11.00 น. เดินทางถึง หน้าด่านแม่สาย จากนั้นนำท่านทำพิธีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ออกเดินทางจาก จ.ท่าขี้เหล็ก พม่า สู่ เมืองเชียงตุง ตามเส้นทางเดินทัพแห่งราชอาณาจักรไทย ในสมัยรัชกาลที่ 4 เชียงตุงเป็นเมืองหลวงของรัฐฉาน อันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานทั้งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบสานกับไทล้านนา ซึ่งควรค่าแก่การศึกษา เส้นทางนี้ใช้ระยะเวลาเดินทางชมวิวทิวทัศน์และความเป็นอยู่ระหว่างทาง ของชนเผ่าอาข่า ไทล้านนา และไทลื้อ ตลอดเส้นทางประมาณ 165 กิโลเมตร บนถนนเลียบชายเขาและห้วยน้ำใสที่ไหลรินตลอดทาง ผ่านเมืองท่าเดื่อ และเมืองพยาก หรือเมืองแพรก ผ่านบ้านดอนปางควาย ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุกของเส้นทางนี้ โดยสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,700 เมตร
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2) ณ ร้านอาหาร
16.30 น. เดินทางถึง เมืองเชียงตุง เมืองที่มีคำขวัญประจำเมืองว่า เมืองเจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู แวะ และนมัสการสิ่งศักสิทธิ์ของพม่า ณ วัดมหาเมี๊ยะมุนิ วัดหลวงคู่เมืองเชียงตุง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 โดยเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าเมืองเชียงตุง นำท่านชม ประตูป่าแดง ประตูเมืองเชียงตุงที่เหลือเพียงประตูเดียวแต่ยังสมบูรณ์อยู่
17.00 น. นำท่านเยี่ยมชมเที่ยวชมรอบเมืองเชียงตุง เยี่ยมชม วัดพระธาตุจอมคำ วัดยืนชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฉาน จากนั้นชม ต้นไม้ยางยักษ์ขนาด 10 คนโอบ อายุ 250 ปี เป็นต้นไม้คู่เมืองเชียงตุง ปลูกโดยพระอลองพญา คนเชียงตุงเรียกว่า ต้นหมายเมือง จากนั้นนำท่านชม ครอบครัวเครื่องเขิน เพียงหลังเดียวที่เหลืออยู่ในเชียงตุง จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมนิวเชียงตุง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) ณ ร้านอาหาร

วันที่สาม ดอยเหมย–พระธาตุดอยเหมย–หมู่บ้านจีนฮ่อ–หมู่บ้านดินเผา–วัดอินทร์–ศาสนสถานพิมาน หนองคำ–วัดราชฐาณหัวข่วง–ตลาดกลางคืน
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ดอยเหมย ลัดเลาะไปตามไหล่เขา เดินทางถึงจุดสูงสุดของยอดดอย ชมทัศนียภาพอ่างเก็บน้ำบนดอย สักการะ พระวัดดอยเหมย พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ พระธาตุดอยเหมย เยี่ยมชม บ้านพักต่างอากาศเก่าแก่ของทหารอังกฤษ สมัยปกครองเมืองเชียงตุง อายุนับร้อยปี ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นเยี่ยมชม หมู่บ้านจีนฮ่อ พร้อมทั้งชิมไวน์ผลไม้หลากหลายรสชาติ จากแหล่งผลิตไวน์โดยตรง และสามารถซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือผลไม้เมืองหนาวได้เพราะอากาศมีความหนาวเย็นตลอดทั้งปี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) ณ ร้านอาหาร
13.00 น. ออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านดินเผาเมืองเชียงตุง นำท่านเดินเล่นชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้นชม วัดอินทร์ มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก และเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมากอีกวัดหนึ่งของเมืองเชียงตุง จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ศาสนสถานพิมาน หนองคำ สักการะสุสานเจ้าฟ้าเชียงตุง และชม ประตูป่าแดง ประตูเมืองเชียงตุงที่ยังคงสมบูรณ์ที่เหลืออยู่เพียงประตูเดียว ชม วัดราชฐาณหัวข่วง เป็นวัดหลวงและโรงเรียนสอนปริยัติธรรม ส่วนใหญ่พระวิหารของแต่ละวัดจะเป็นทรงพระยาธาตุ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากมัณฑะเลย์
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก หรือเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืน ชิมโรตี และของทานเล่นอื่น ๆ ตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ตลาดเชียงตุง–ท่าขี้เหล็ก–ดอยปางควาย–พระธาตุชเวดากอง–ตลาดท่าขี้เหล็ก–แม่สาย–กรุงเทพฯ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดเชียงตุง ตลาดที่ใหญ่ที่สุด มีสินค้าหลากหลายประเภทจำหน่าย สามารถใช้เงินไทยและสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าเป็นภาไทยได้
10.00 น. ได้เวลาออกเดินทางจาก เมืองเชียงตุง มุ่งหน้าสู่ เมืองท่าขี้เหล็ก ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ณ ดอยปางควาย สินค้าที่วางจำหน่ายปลูกจากอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีบนดอยเหมย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8) ณ เมืองหยาก
13.00 น. จากนั้นออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่ เมืองท่าขี้เหล็ก
15.00 น. เดินทางถึง ท่าขี้เหล็ก แวะสักการะ พระธาตุชเวดากอง องค์จำลอง จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถตู้ ให้เวลาท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือของฝาก ณ ตลาดท่าล้อ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยแวะให้รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง
เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณ ตี 4 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (เวลาโดยประมาณ)
************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการนี้รวม:
- ที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
- อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- น้ำดื่มระหว่างเดินทาง 1 ขวด/วัน/ท่าน
- มัคคุเทศก์ไทย และพม่า คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ **สำหรับชาวไทยเท่านั้น ชาวต่างชาติคิดส่วนต่างเพิ่ม**
- รถปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักอบรีด ฯลฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีอื่น ๆ
- ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ กรุงเทพฯ–เชียงราย–กรุงเทพฯ
- ค่าเดินทางจากสนามบินเชียงราย–หน้าด่านแม่สาย จ.เชียงราย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในส่วนของ “อัตราค่าบริการนี้รวม”

Venue

N JOY SMILE