We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Wednesday
02
MAY

ด่านภูดู่ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ #13,900 บาท (รถตู้)

20:00
23:00
N JOY SMILE
Event organized by N JOY SMILE

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

ตม.ภูดู่ จ.อุตรดิตถ์ หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ ตม.หนองคาย 5 วัน 3 คืน #13,900 บาท

-------------------------------------------------------------------------
วันแรก กรุงเทพฯ - อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ชีวิต) – พระธาตุพูสี - ตลาดมืด
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า โดยมีทีมงานบริการในเรื่องกระเป๋าสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ ด่านตม.ภูดู่ อ.บ้านโคก อุตรดิตถ์

วันที่สอง อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์-ตม.ภูดู่ อุตรดิตถ์ - ปากลาย - ไชยะบุรี - หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังเก่าเจ้ามหา
06.00 น. เดินทางถึง อ.บ้านโคก อุตรดิตถ์ บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ( มื้อที่ 1 ) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ด่านตม.ภูดู่, เข้าสู่ขั้นตอนการผ่านแดน ด่านตม.ภูดู่ เดินทางสู่ด่านตม.ผาแก้ว เมืองปากลาย แขวงไชยะบุรี เข้าสู่ขั้นตอนการผ่านแดน, เดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
เที่ยง บริการ อาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ที่ เมืองไชยะบุรี ( มื้อที่ 2 )

บ่าย เดินทางถึงหลวงพระบาง เช็คอินที่พัก นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองหลวงพระบาง ใกล้บริเวณที่แม่น้ำคานไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง มีถนนเล็กๆชื่อถนนโพธิสารราช ริมน้ำโขงคั่นอยู่ วัดเชียงทองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2102 -2103 สมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ในบรรดาวัดวาอารามทั้งหมดต้องยกให้วัดเชียงทองเป็นวัดที่สำคัญและสวยงามที่สุด และได้รับการมาเยี่ยมเยือนจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด นักโบราณคดียกย่องว่า “วัดเชียงทองเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว”

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังเก่าเจ้ามหาชีวิต) อดีตเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ. 1904 (พ.ศ. 2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม

นำท่านสักการะ พระธาตุพูสี ...พระธาตุพูสีตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดอก จำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีลงมา คือภาพพาโนรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผาเมืองภูอู่อารยะธรรมล้านช้าง
...พร้อมกันนั้น ให้ท่านได้ชม ความงามของเมืองหลวงพระบาง ยามเย็น และบันทึกภาพอันน่าประทับใจ ในยามพระอาทิตย์ตกดิน ณ เมืองหลวงพระบาง
อาหารค่ำ ร้านอาหาร ที่ เมืองหลวงพระบาง ( มื้อที่ 3 )
รายการ นำท่านเที่ยวชม ตลาดมืด NIGHT MARKET บนถนนศรีสว่างวงศ์ ในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี โดยมีสินค้าพื้นเมือง ของฝาก หลากหลาย ทั้งยังมีร้านเบเกอรี่ ต่างๆ เพื่อให้ท่านได้ชิมกาแฟ และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด กลับสู่ห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม หลวงพระบาง
05.30 น. นำท่านเดินทางสู่บริเวณที่จัดไว้สำหรับ ตักบาตรข้าวเหนียว ทุก ๆ เช้าชาวหลวงพระบางจะพากันออกมา นั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของประเพณี ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างเหนียวแน่น หลายชั่วอายุคน ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง

นำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้า มีสินค้าจำพวกของกินนานาชนิดให้เลือกซื้อหา หรือท่านไหนที่ชอบลิ้มรส กาแฟ ก็มีร้านกาแฟ ประชานิยม ให้ท่านลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับขนมปังฝรั่งเศส หรือ ปาท่องโก๋

อาหารเช้า ห้องอาหารของที่พัก ( มื้อที่ 4 )
รายการ นำท่านเที่ยวชม วัดวิชุนราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงพระบาง ถนนวิชุนราช สร้างขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. 2046 ในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในบรรดาวัดทั้งหมดในเมืองหลวงพระบางเป็นต้องยกให้วัดวิชุนในเรื่องมีความแปลกที่พระธาตุรูปร่างโค้งมนเหมือนผลแตงโม
นำท่านเที่ยวชม ถ้ำติ่ง ถ้ำนี้เป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง ในอดีตเจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์จะต้องเสด็จมาทำพิธีฮดสรง (สรงน้ำพระ) และฟังธรรมที่ถ้ำติ่งนี้ในวันสังขาร หรือวันสงกรานต์ เป็นประจำทุกปี ถือเป็นโบราณราชประเพณีของลาว ถ้ำติ่งมี 2 ชั้น คือ ถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง ทุกซอกทุกมุมในถ้ำนี้จะมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ขนาดต่างๆ กัน ทั้งที่ทำด้วยไม้และโลหะวางเรียงรายนับเป็นพันองค์ ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธรูปนี้สั่งสมมานับเป็นร้อย ๆ ปี
อาหารกลางวัน ร้านอาหาร ที่ บ้านปากอู เมืองหลวงพระบาง ( มื้อที่ 5 )

รายการ นำท่านเที่ยวชม บ้านซ่างไห ชุมชนริมน้ำโขง ที่มีประวัติการขุดพบหม้อไหโบราณกว่า 2,000 ปี แต่ปัจจุบันนี้มีอาชีพผลิตเหล้าพื้นเมืองขายจนเป็นที่เลื่องลือในรสชาติ

นำท่านเที่ยวชม บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ในอดีตชาวไทลื้อที่หมู่บ้านนี้เป็นผู้ทอผ้าให้กับราชสำนัก ด้วยฝีมือการทอผ้าที่มีผลงานอันประณีต ละเมียดละไม จึงอยากให้ท่านได้ลองสัมผัส ผ้าพื้นเมืองหลวงพระบาง ที่บ้านผานม สักครั้ง

นำท่านเที่ยวชม ตาดกวงชี ห่างจากหลวงพระบางไปประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ...ชมความงดงามของน้ำตก ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง
...ให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ เล่นน้ำ และบันทึกภาพอันน่าประทับใจ, สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ ตัวเมืองหลวงพระบาง

อาหารค่ำ ร้านอาหาร ที่ เมืองหลวงพระบาง ( มื้อที่ 6 )
รายการ กลับสู่ห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่ หลวงพระบาง - วังเวียง
อาหารเช้า ห้องอาหารของที่พัก ( มื้อที่ 7 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เดินทางสู่ วังเวียง
แวะพักผ่อนอิริยาบถทำภารกิจส่วนตัว ( เข้าห้องน้ำ ) ที่จุดชมวิวภูเพียงฟ้า จุดชมวิวที่สวยที่สุดก่อนถึงวังเวียง
(พร้อมแจก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น) * ผ่านเมืองกาสี พร้อมชมบรรยากาศระหว่างทางที่ สวยงาม ไปด้วย ธรรมชาติสองข้างทาง **ผ่าน ผาตั้ง เป็นสถานที่ธรรมชาติและสวยงามซึ่งเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่กลาง แม่น้ำซองซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองวังเวียง ** ผ่านหมู่บ้านเลียงผา เป็นหมู่บ้านที่ผลิตน้ำมันเลียงผาเป็นอาชีพหลัก ซึ่งน้ำมันเลียงผา มีสรรพคุณช่วยรักษาเรื่องไขข้อกระดูก
13.00น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารไผ่คำ ( มื้อที่ 8 )
14.00น. นำคณะเดินทางไปยังถ้ำปูคำ และบลูลากูน ถ้ำปูคำ ตั้งอยู่ในเมืองวังเวียง ( คณะต้องเปลี่ยนเป็นรถสองแถวในการเดินทาง รวมในทริปทัวร์) ด้านหน้าถ้ำเป็นบริเวณลำน้ำสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจมีร่มสำหรับนั่งพักผ่อน รวมถึงมีพื้นที่ลานกว้างสำหรับชาวต่างชาติมานอนอาบแดด คณะต้องนำไฟฉายสำหรับเข้าไปชมหินงอกหินย้อย (สามารถเช่าไฟฉายได้ที่บริเวณทางขึ้นถ้ำ กระบอกละ 50-60 บาท) มีพระพุทธรูปปางนอน เพราะภายในถ้ำมืดไม่มีไฟฟ้ารวมถึงเข้าไปดูปูคำ มีระยะทางขึ้นถ้ำประมาณ 80 เมตร เป็นทางลาดชัน ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการขึ้นถ้ำปูคำ
16.00น. ****จากนั้นปล่อยอิสระกับกิจกรรมต่างๆ ริมแม่น้ำซอง ( กิจกรรมล่องห่วงยาง, กิจกรรมล่องเรือหางยาวชมแม่น้ำซอง,พายเรือคยัค,เช่ารถ BUGGY, นั่งบอลลูน กิจกรรมต่างๆยังไม่รวมในรายการทัวร์กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)
18.00 น. เข้าเช็คอินท์ที่โรงแรมหรือเทียบเท่า
18.30 น. พร้อมรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม( มื้อที่ 9 )หลังจากนั้นเที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองวังเวียง คณะสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศยามของเมืองวังเวียงพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย ( ค่าเช่าจักรยาน คันละ50 -60 บาท ไม่รวมในทริปทัวร์)


วันที่ห้า วังเวียง – เวียงจันทน์ - หนองคาย - กรุงเทพฯ
07.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 10 ) พร้อมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม
08.00 น. เดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านปลา ชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีอาชีพหลักคือนิยมหาปลา เป็นอาชีพหลัก
10.00น. แวะพักผ่อนอิริยาบถ ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำ ที่เมืองแสนชุม ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น) หลังจากนั้นเดินทางสู่นครหลวงเวียงจันทน์
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมสีสะหวาด ( มื้อที่ 11 )
13.00 น. แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามและยังคงอนุรักษ์ให้เหมือนเดิมตลอดมา
14.00 น. เข้าเที่ยวชม พระธาตุหลวง โบราณสถานคู่ประเทศลาว เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระพุทธเจ้าในส่วนหัวเหน่า พระธาตุหลวงสร้างขึ้นพร้อมกับการตั้งนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นเมืองหลวง จากเมืองหลวงเดิมคือเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้ถูกย้ายมาเมื่อปี พ.ศ.2109 พระธาตุหลวงถือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญคู่กับพระธาตุพนม
15.00.น. เดินทางกลับด่านสะพานมิตรภาพลาว
15.30น. เข้าเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ประเภทเหล้า, ไวน์ , บุหรี่ ที่ ดิวตี้ฟรี ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ เคลียร์เอกสาร ( พร้อมแจกเบรก อาหารว่าง ได้แก่น้ำผลไม้ น้ำเปล่า ขนม ผ้าเย็น)
17.00น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย พร้อมนำท่านเดินทางกลับสู่ จ.เพชรบูรณ์ โดยแวะให้รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารระหว่างการเดินทาง ตามอัธยาศัย เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณ ตี 2 โดยสวัสดิภาพ
************************************
**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

#############################################
ค่าบริการ : ทัวร์หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์
ราคาต่อท่าน สำหรับ Join Group
ผู้ใหญ่ 13,900 บาท
เด็ก 3-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) 13,900 บาท
เด็ก 3-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงเสริม 13,000 บาท
เด็ก 3-11 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงเสริม 12,900 บาท
พักเดี่ยว (จ่ายเพิ่ม) 2,500 บาท
******************************************************************
อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2. ค่าอาหาร 12 มื้อ พร้อมเครื่องดื่มและของว่าง
3. ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน ห้องน้ำในตัว ทีวี แอร์/พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าบริการนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง :
1. วางเงินมัดจำ ณ วันที่ทำการจอง 50% ของราคาเต็ม ส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมรายละเอียดผู้เดินทางสำหรับทำประกันการเดินทาง (ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน)
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
-------------------------------------------------------------
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี :
ชื่อบัญชี บริษัท เอ็นจอยสไมล์ จำกัด
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส บางกะปิ
เลขที่บัญชี 775-2-39724-9

ชื่อบัญชี นางสาวรัตนา ปาด้วง
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา เทสโก้ โลตัส บางกะปิ
เลขที่บัญชี 177-244546-9
**ส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง อีเมล์ njoysmile14@gmail.com หรือ Line ID : immissjoy
พร้อมเขียนชื่อ เบอร์ติดต่อกลับ โปรแกรมทัวร์ที่จอง และวันที่เดินทาง
*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันในกรณีจำเป็น

เงื่อนไขการเดินทาง :
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน :
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
(โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
วัน / เวลา ทำการ
: วันจันทร์-วันศุกร์ : เวลา 08.30 น.-18.00 น.
: วันเสาร์-วันอาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดทำการ
สำนักงาน : 0-2069-4624
มือถือ : 06-4328-7911, 09-5669-6589
อีเมล์ : njoysmile14@gmail.com
**หากไม่มีผู้รับสาย หรือติดต่อไม่ได้ เนื่องจากออกทัวร์ต่างจังหวัด กรุณาฝากรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับทางอีเมล์
******************************************************************

Venue

N JOY SMILE