We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Saturday
12
MAY

II Terenowy Bieg Przetrwania dla dzieci - Majówka na Sportowo!

11:00
13:00
UKS Junior Suliszewo
Event organized by UKS Junior Suliszewo

Get Directions

Category
#var:page_name# cover

# II TERENOWY BIEG PRZETRWANIA DLA DZIECI - Majówka na Sportowo CHOSZCZNO 2018 12.05.2018r

R E G U L A M I N
ZAŁOŻENIA IMPREZY
Dystans do 1 km z przeszkodami.
Start i meta: Plac Witosa
Limit startujących:
• 100 DZIECI!!!!

I. CEL IMPREZY
• Promocja powiatu choszczeńskiego na terenie kraju.
• Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności fizycznej.
• Promocja zdrowego stylu życia.
• Promocja walorów turystycznych powiatu choszczeńskiego.

II. TERMIN
Sobota – 12.05.2018 r.
Godz. 11:00

III. MIEJSCE
Choszczno, ul. B. Chrobrego, Plac Witosa

BIURO ZAWODÓW I DEPOZYT:
- Duża hala sportowa przy Zespole Szkół nr 1
(wejście przy basenie)

IV. ORGANIZATOR
Powiat Choszczeński
Urząd Miejski w Choszcznie
Aktywne Choszczno
UKS Junior Suliszewo
Choszczeński Dywizjon Artylerii Samobieżnej


V. WSPÓŁORGANIZATOR
Stowarzyszenie Lider Pojezierza

VI. PATRON MEDIALNY
E-Cho - Internet, Telewizja, Telefon - Choszczno
Grafit Agencja Reklamy Maksym Baczyński
Ares Pieczątki Grawer Ksero
Hot-Point.pl - Znajdź gorący punkt miasta

VII. TRASA I DYSTANS
1.Dystans biegu: do 1 km
2.Trasa biegu zostanie ogłoszona na FB/Aktywne Choszczno oraz FB/UKSJuniorSuliszewo.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podania pełnej wersjii szczegółów trasy w dniu imprezy.
3. Przy biurze zawodów znajdować się będzie punkt pomocy medycznej.
4. W przypadku kontuzji uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

VIII. PROGRAM
07:00 – otwarcie biura zawodów, duża hala sportowa przy basenie.
10:00 – zamknięcie biura zawodów,
10:30 – rozgrzewka,
11:00 – START II TERENOWY BIEG PRZETRWANIA DLA DZIECI - Majówka na Sportowo – dzieci będą startowały w grupach ustalonych przez organizatora,
12:00 – bezpośrednio po biegu będzie wręczany medal dla dziecka

LIMIT:
Organizator ustala limit 100 dzieci w wieku od 6 do 15 lat.
Po osiągnięciu określonej liczby zapisy zostaną wstrzymane. Informacja na ten temat będzie umieszczona na FB organizatora
WAŻNE:
WPŁATY DOKONANE PO OSIĄGNIĘCIU LIMITU 100 DZIECI ZOSTANĄ ODESŁANE NA KONTO WPŁACAJĄCEGO.

IX. Warunki uczestnictwa

1. Każde dziecko zostanie oznaczone numerem startowym umieszczonym na ciele mazakiem permanentnym.
2. W momencie weryfikacj dziecka w biurze oraz podczas biegu i po, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.
3. Rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.
4. Rodzice (lub opiekunowie) zapoznają się wypełniają i podpisują :
Zgodnę na uczestnictwo /oświadczenie
5. Opiekun prawny dziecka oświadcza że zapoznał się z regulaminem biegu.
6. Zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.
7. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu. W czasie weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu rozgrywania zawodów od godz. 7.00 wydawane będą pakiety startowe dla dzieci.
8. Dzieci biegną z otrzymana w pakiecie startowym chustą, która jest identyfikacją zawodnika.
9. Każde uczestniczące dziecko będzie miało zapewniony posiłek regeneracyjny.

X. OPŁATA STARTOWA I ZGŁOSZENIA
1. Opłaty: 10 zł
2. Zgłoszenia dzieci odbywać się będą na zasadzie dokonania wpłaty na konto bankowe:
Stowarzyszania Klub Sportowy Aktywne Choszczno
BGŻ BNP PARIBAS
74 2030 0045 1110 0000 0423 1950
W tytule podać: imię dziecka, nazwisko, rok urodzenia, BIEG DZIECI
oraz wysłanie maila na adres: uksjuniorsuliszewo@gmail.com z danymi: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, BIEG DZIECI

XI. KLASYFIKACJE
Wiekowe:
Ch/Dz 6-9 lat
Ch/Dz 10-12 lat
Ch/Dz 13-15 lat

XII. NAGRODY
Po ukończonym biegu, każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny

XIII. UBEZPIECZENIE
-Organizator posiada ubezpieczenie OC. -Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- Sędzią Głównym zawodów będzie Łukasz Przybył,
- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe, przymocowane z przodu do koszulek,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- zastrzegamy sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora,
- zgłoszenie protestu może mieć miejsce do 30 min po ogłoszeniu wyników po dokonaniu wpłaty 200 zł do Organizatora,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
- we wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Dyrektor biegu.
- Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.
- Opiekun prawny dziecka oświadcza, że wiadomym jest dla niego iż organizator, współorganizatorzy i osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe które wystąpiły przed, w trakcie i po zawodach.
- Opiekun prawny oświadcza ze dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
- Opiekun prawny dziecka oświadcza ze ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów i osobom trzecim.
- Opiekun prawny dziecka oświadcza ze wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora i współorganizatorów w razie rozstrojów lub uszkodzeń ciała powstałych w związku z rozgrywanymi zawodami.
- Opiekun prawny dziecka oświadcza iż przyjmuje do wiadomości ze należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych i warunków regulaminu.
- Opiekun prawny oświadcza ze stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych.
- Opiekun prawny dziecka swoim podpisem złożonym na oświadczeniu zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy, akceptuje je oraz wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
XV. ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.

Wszelkie pytania prosimy kierować do organizatora odpowiedzialnego za II TERENOWY BIEG PRZETRWANIA DLA DZIECI - Majówka na Sportowo.

Daniel Jarmarkiewicz
Tel: 721-141-213
Email: uksjuniorsuliszewo@gmail.com
Strona internetowa Facebook :
https://web.facebook.com/UKSJuniorSuliszewo/

Serdecznie zapraszamy - Organizatorzy